Koostamisel uus Eesti algupärane standard põlevkiviõli valdkonnas

27.03.2020
Alternate Text

EVS/TK 57 "Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine" on esitanud koostamisettepaneku Eesti algupärase standardi prEVS 943 "Sünteetilised kütused. Kütused (klass F). Eesti põlevkiviõli spetsifikatsioon" koostamiseks.

Eesti põlevkiviõli on kukersiitpõlevkivist utmise teel toodetud toode, mida kasutatakse vedelkütusena või mootorkütuse komponendina. Eesti põlevkiviõli spetsifikatsiooni kehtestamine tuleneb vajadusest defineerida vastav toode selle iseloomulikest omadustest tulenevalt. Kuna vedelkütused segatakse tihti kokku erinevatest komponentidest ja standardiseeritud mootorikütustele on kehtestatud kindlad kvaliteedinõuded, siis standardile mittevastavate kütuse komponentide identifitseerimiseks on vaja teada kõikide komponentide omadusi. Tulenevalt Eesti põlevkiviõli kasutamisest peamiselt laevakütuse komponendina, kuid mitte ainult, on tekkinud vajadus defineerida selle toote spetsifikatsioon. Standardis esitatud spetsifikatsioon põhineb käesoleva ajahetke andmetel ja teadmistel, mille juures on arvestatud erinevaid Eesti põlevkiviõli tootmistehnoloogiaid.

Standardi koostamise eesmärk on tingitud sellest, et vedelkütustele kehtestatavate nõuete karmistumisel on sagenenud intsidendid standardile mittevastavate kütustega. Minimeerimaks viiteid Eesti põlevkiviõlile on tekkinud vajadus defineerida Eesti põlevkiviõli spetsifikatsioon, kus oleks toodud olulisemate toote omaduste vahemikud.

Standardikavandi eeldatav arvamusküsitlus algab novembris 2020.

Lisainfo: Triin Teppand