Skip to main content

Standardid ja õigusaktid

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koos Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega on koostanud suunised õigusaktide ettevalmistajatele korrektseks standarditele viitamiseks.

Standarditele viitamise juhend õigusaktide ettevalmistajatele | 147 KB | PDF

Standardid on vabatahtlikud dokumendid, mille järgimine ei ole kunagi olemuselt kohustuslik. Standardi järgimise saab kõigile kohustuslikuks teha ainult õigusaktides standarditele viitamise kaudu.

Eestis reguleerib standarditele õigusaktides viitamist toote nõuetele vastavuse seadus🡭. Selle kohaselt võib õigusaktis olla standardi viide kas

  • soovituslik või kohustuslik
  • otsene või üldine

Eesti õigusaktis tuleb standardile viidata soovituslikult, mille puhul ei ole viidatud standardi järgimine kohustuslik ja õigusakti nõuete täitmiseks on võimalik rakendada ka muid lahendusi (v.a mõni teine standard).

Kohustuslik või soovituslik viitamine

Kohustusliku viite korral tuleb kõigil, kelle tegevusi asjaomane õigusakt reguleerib, viidatud standardi nõudeid järgida. (Näiteks: Erialase pädevuse hindamise protseduur peab vastama standardi EVS-EN ISO/IEC 17011:2004 „Vastavushindamine. Üldnõuded vastavushindamisasutusi akrediteerivatele akrediteerimisasutustele“ nõuetele.)

Soovitusliku viite korral ei pea standardi nõudeid järgima, kuid tihti annab selliste standardite järgimine kindlustunde, et standardit järgides saavad õigusakti nõuded täidetud või on võimalik standardit järgides muid eeliseid saada (nt lihtsam vastavushindamise menetlus). (Näiteks: Suurustähistuse märkimisel suurustunnuste ja nende arvväärtuste abil on soovitatav lähtuda Eesti standardist EVS-EN 13402 või muust samaväärsest standardist.)

Dateeritud või dateerimata viitamine

Dateeritud viite korral sisaldab viidatava standardi tähis standardi vastuvõtmise aastat. Dateeritud viite korral kehtib üksnes viidatud väljaanne, arvestamata hilisemaid uustöötlusi ja muudatusi. (Näiteks: Bensiin ja diislikütus peab vastama Eesti standarditele
EVS-EN 228:2004 ja EVS-EN 590:2004
.)

Dateerimata viide on viide ilma aastaarvuta, mille korral kehtib viidatud standardi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega. (Näiteks: Hindamisakt peab vastama Eesti standardis EVS 875-4 hindamisaruandele esitatud nõuetele.)

Otsene või üldine viitamine

Otsene viide standardile sisaldab standardi tähist ning alati on üheselt selge, millist standardit tuleb järgida. (Näiteks: Käesoleva määruse jõustumisest arvates ei paigaldata
EVS-EN 620-3:1996 nõuetele vastavate keermestikega tuletõrjehüdrante
.)

Üldise viite korral viidatakse teatud standardimisorganisatsiooni vastuvõetud või muudel alustel määratletavatele standarditele ning viide ei sisalda standardi tähist. Viitega silmas peetud standardite väljaselgitamiseks on soovitatav otsida standardeid ICS grupi põhjal. (Näiteks: Käesoleva määruse peatükkides 1 ja 2 reguleerimata osas tuleb „Elektriohutusseaduses“ sätestatud elektriohutusalaste nõuete täitmiseks lähtuda vastavatest Eesti standarditest (EVS) või nende puudumisel Rahvusvahelise Elektrotehnika Komisjoni (International Electrotechnical Commission) standarditest (IEC) või nimetatutega vastavuses olevatest dokumentidest.)