Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusest

Mittetulundusühing Eesti Standardimis- ja  Akrediteerimiskeskus alustas tööd 1. aprillil 2000  tehnilise normi ja standardi seaduse (RT I 1999, 29, 358) alusel. Kuni 31.12.2020 tegutses ühing Eesti rahvusliku standardiorganisatsioonina nime all MTÜ Eesti Standardikeskus. Alates 01.01.2021 lisandus ühingu teenuste hulka akrediteerimisteenuste pakkumine ja tegutsemine riikliku akrediteerimisasutusena. Akrediteerimistegevused võttis ühing üle Sihtasutuselt Eesti Akrediteerimiskeskus. Nimetatud muudatusega seoses on alates 01.01.2021 ühingu nimi Mittetulundusühing Eesti Standardimis- ja  Akrediteerimiskeskus. 

Praegu on Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse tegutsemise aluseks

Riik toetab Eesti standardimist ja akrediteerimist, finantseerides Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse tegevusi iga-aastase riigieelarvelise sihtotstarbelise toetuse kasutamise lepingu kohaselt. 2020. aastaks sõlmitud lepingu leiab siit: 2020 RE Leping. Riiki esindab suhtluses Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Eesti Standardikeskuse asutajaliikmed:
Eesti Standardikeskuse juhatuse liikmed

juhatuse esimees:

juhatuse liikmed:

Standardikeskuse igapäevatööd korraldab tegevdirektor Priit Kikas (priit@evs.ee).

Eesti Akrediteerimiskeskus

Akrediteerimisteenust pakub Standardmis- ja Akrediteerimiskeskuse põhikirjaline struktuuriüksus Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK).

Akrediteerimiskeskuse tegevusega seotud info on leitav EAK veebilehelt www.eak.ee

EL-i standardimisalased tegemised

Euroopa Liidus on standardimise alused kehtestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega 1025/2012, millega nähakse ette standardimise korraldamise õiguslikud alused Euroopa Liidus. Määruse tekst on alla laetav siit.


Muuhulgas näeb määruse 1025/2012 artikkel 6(3) ette, et rahvuslikud standardimisorganisatsioonid lihtsustavad väike- ja keskmiste ettevõtete standardimises osalemist ning avaldavad oma veebilehel vastavate meetmete kohta igaaastaselt aruande. Aruanne Standardikeskuse poolt 2020. aastal rakendatavate meetmete kohta on leitav siit.
 

Täiendavat infot standardimispoliitikate ja arengusuundade kohta Euroopa Liidu tasandil saab Euroopa Komisjoni standardimisteemaliselt lehelt.

 

Eesti Standardikeskuse tegevuseesmärgid

Standardikeskus lähtub oma tegevuses juhatuse poolt kinnitatud tegevuseesmärkidest: Eesti Standardikeskuse tegevuseesmärgid 2017-2020.