Skip to main content

Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusest

Mittetulundusühing Eesti Standardimis- ja  Akrediteerimiskeskus alustas tööd 1. aprillil 2000  tehnilise normi ja standardi seaduse🡭 (RT I 1999, 29, 358) alusel. Kuni 31.12.2020 tegutses ühing Eesti rahvusliku standardiorganisatsioonina nime all MTÜ Eesti Standardikeskus. Alates 01.01.2021 lisandus ühingu teenuste hulka akrediteerimisteenuste pakkumine ja tegutsemine riikliku akrediteerimisasutusena. Akrediteerimistegevused võttis ühing üle Sihtasutuselt Eesti Akrediteerimiskeskus. Nimetatud muudatusega seoses on alates 01.01.2021 ühingu nimi Mittetulundusühing Eesti Standardimis- ja  Akrediteerimiskeskus. 

Praegu on Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse tegutsemise aluseks

Riik toetab Eesti standardimist ja akrediteerimist, finantseerides Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse tegevusi iga-aastase riigieelarvelise sihtotstarbelise toetuse kasutamise lepingu kohaselt. 2023. aastaks sõlmitud lepingu leiab siit: 2023 RE Leping | 473 KB | PDF. Riiki esindab suhtluses Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Eesti Standardikeskuse asutajaliikmed:
Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse juhatuse liikmed

juhatuse esimees:

juhatuse liikmed:

Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse igapäevatööd korraldab tegevdirektor Priit Kikas (priit@evs.ee).

Eesti Akrediteerimiskeskus

Akrediteerimisteenust pakub Standardmis- ja Akrediteerimiskeskuse põhikirjaline struktuuriüksus Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK).

Akrediteerimiskeskuse tegevusega seotud info on leitav EAK veebilehelt www.eak.ee🡭

EL-i standardimisalased tegemised

Euroopa Liidus on standardimise alused kehtestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega 1025/2012, millega nähakse ette standardimise korraldamise õiguslikud alused Euroopa Liidus. Määruse tekst on alla laetav siit | 865 KB | PDF.


Muuhulgas näeb määruse 1025/2012 artikkel 6(3) ette, et rahvuslikud standardimisorganisatsioonid lihtsustavad väike- ja keskmiste ettevõtete standardimises osalemist ning avaldavad oma veebilehel vastavate meetmete kohta igaaastaselt aruande. EVS on koostanud aruande 2022. aastal rakendatavate VKE-de standardimises osalemist lihtsustavate meetmete kohta:  

Aruanne 2023. aastal VKE-de standardimises osalemise lihtsustamiseks toodud meetmete kohta | 150 KB | PDF

Täiendavat infot standardimispoliitikate ja arengusuundade kohta Euroopa Liidu tasandil saab Euroopa Komisjoni standardimisteemaliselt lehelt🡭.

Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse tegevuseesmärgid

Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus lähtub oma tegevuses juhatuse poolt kinnitatud tegevuseesmärkidest: EVS standardimistegevuste tegevuseesmärgid 2022-2025. | 188 KB | PDF