Skip to main content

Toimunud koolitused 2019

17.01 Kvaliteetne keevitamine standardite kaasabil

Koolituse sihtgrupp: metalli-ja ehitusettevõtted, ehitiste projekteerijad,  kvaliteedijuhid-inspektorid, tootearendajad-konstruktorid jt huvilised

Koolitaja: Andres Laansoo (Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanika- ja tööstustehnika instituut)

Koolituse teemad ja päevakava: (4 ak.t)

 • EVS-EN 1090-2:2018 Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 2: Tehnilised nõuded teraskonstruktsioonidele (tehase tootmisohje)
 • EVS-EN ISO 15613:2004
  Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine. Tootmiseelsel keevituskatsel põhinev kvalifitseerimine (mittestandardsete õmbluste keevitusprotseduuri heakskiit); uuendused standardis EVS-EN ISO 2553 (keevisliidete joonistel tähistamine)

24.01, 18.09, 16.10 Uued nõudmised katse- ja kalibreerimislaboritele

2017. aasta lõpus hakkas kehtima uus standard EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 "Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele". Koolitusel keskendutakse standardi muudatustele võrreldes standardi eelmise versiooniga, tutvustatakse uusi mõisteid ja laborite akrediteerimisvõimalusi vastavalt uutele nõudmistele.

Koolituse sihtgrupp: kvaliteedijuhid, laborite juhid, ISO/IEC 17025 standardi rakendamisest huvitatud ettevõtete esindajad, kellel on juba kogemus EVS-EN ISO 17025:2006 standardi kasutamise osas

Koolitajad: Kaire Tõugu ja Anastassia Filimonova (Eesti Akrediteerimiskeskus)

Koolituse teemad: (8 ak.t)

 • Olulised muudatused standardis. Erapooletus
 • Nõuded ressurssidele. Nõuded protsessidele. Nõuded juhtimissüsteemile
 • Üleminek standardi uuele versioonile
 • Grupitöö

30.01 Korrektne dokumentide loomine

Koolituse sihtgrupp: sekretärid, büroojuhid, juhi abid, assistendid jt, kes on vastutavad ettevõtete/asutuste korrektse asjaajamise eest

Koolituskoht: Eesti Standardikeskus - Akadeemia tee 21/6, Tallinn

Koolitaja: Janne Kerdo (Eesti Juhi Abi Ühing; Kerdo ja Partnerid OÜ)

Koolituse teemad ja päevakava: (4 ak.t)

 • Dokumenteerimise vajadus, dokumendihalduse korraldamine, teabehalduse põhimõtete rakendamine
 • Tööprotsesside dokumenteerimine, erinevate dokumentide loomine

6.02, 11.09  Uued OHSASe nõuded standardi ISO 45001:2018 järgi

Koolitus tutvustab 2018. a kevadel rakendunud töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide standardit  EVS-ISO 45001:2018  "Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega".

Koolituse sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kõigile, kes on huvitatud töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide rakendamisest

Koolituse eesmärk: tutvustada uut töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide standardit, tuues välja ka erinevused võrreldes varasema versiooniga.

Koolitaja: Urmas Karileet (Integre OÜ)

Koolituse teemad ja ajakava: (6 ak.t)

 • Sissejuhatus. ISO 45001:2018 standardi peamised muudatused võrreldes OHSAS 18001 standardiga ja ülesehitus
 • ISO 45001 põhimõtted ja nõuded. Organisatsiooni kontekst. Eestvedamine. Planeerimine.
 • ISO 45001 nõuded. Tugi. Toimimine. Parendamine. Kokkuvõte.

27.02, 30.04 Uuendused tulekahjusignalisatsioonisüsteemides

Koolitus tutvustab 2018. a novembris rakendunud uuenenud versiooni standardist CEN/TS 54-14:2018 "Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, ülevaatuse, kasutamise ja hoolduse eeskiri".

Koolituse sihtgrupp: ehitusettevõtete elektriinsenerid, (elektri, nõrkvoolu) projekteerijad, elektriinsenerid, (suurettevõtete) käidujuhid, kinnisvarahaldurid jt huvilised 

Koolituse eesmärk: tutvustada uuenenud standardit, tuues välja ka erinevused võrreldes varasema versiooniga.

Koolitaja: Tõnu Kutsar - sõltumatu nõrkvoolusüsteemide
insener/projekteerija/omanikujärelevalve, ETEL turvasüsteemide ekspertgrupi juht, EVS tehnilise komitee TK71 liige, Kutsekoja automaatika kutsestandardi töörühma liige, OÜ Telealarm juhataja

Koolituse teema: (4 ak.t)

 • Standardi ülevaade kommentaaride ja näidetega omanikujärelvalve igapäeva praktikast.

28.03, 30.05, 12.06, 05.11  Masinadirektiiv ja CE-märgistamise alused

Koolituse sihtgrupp: tööstusmasinate ehitajad, ümberehitajad ja hankijad, konstrueerimisinsenerid, juhtinsenerid, tehnikajuhid jt

Koolitaja: Priit Põdra (Tallinna Tehnikaülikool, inseneriteaduskond)

Koolituse teemad: (6 ak.t)

 • EL ohutusalased regulatsioonid; Tootja, maaletooja, edasimüüja – nende kohustused; Masina vastavushindamine ja selle läbiviimine;
 • Harmoniseeritud standard ja vastavuse presumptsioon
 • Juhtimissüsteem; Mehhaaniline süsteem; Piirded ja kaitseseadmed
 • Nõutav teave masinal (CE-märgis jt); Nõutavad juhendid ja nende sisu; Masina tehniline fail

11.04, 9.05, 19.11 Masinate korrashoiu alused

Koolituse sihtgrupp: masinate korrashoiu ja hoolduse eest vastutavad võtmeisikud, hooldusjuhid, tehnikajuhid jt huvilised

Koolitaja: Priit Põdra (Tallinna Tehnikaülikool, inseneriteaduskond)

Koolituse teemad ja ajakava: (6 ak.t)

 • Masinate korrashoid ja selle põhiprintsiibid (masinate hooldus: ohud ja võimalused; jätkusuutliku korrashoiu praktiline raamistik; masinate  ümberehituse problemaatika sh CE - märgistamine)
 • Masinate korrashoiu strateegiad ja taktikad (reageeriv, aja- ja olekupõhine korrashoid; olekupõhine korrashoid 4.0)
 • Masinate korrashoiu tehnoloogiad ja praktikad (korrashoiu näitajad ja nende arvutamine; õlianalüüs, vibro- ja ultrahelidiagnostika, termograafia; korrashoiu infotehnoloogiline tugi)

18.04, 10.12 Masinate korrashoiu juhtimine

Koolituse sihtgrupp: masinate korrashoiu ja hoolduse eest vastutavad võtmeisikud, hooldusjuhid, tehnikajuhid jt huvilised

Koolitaja: Priit Põdra (Tallinna Tehnikaülikool, inseneriteaduskond)

Koolituse teemad ja ajakava: (6 ak.t)

 • Masinate korrashoid ja selle põhiprintsiibid (masinate hooldus: ohud ja võimalused; jätkusuutliku korrashoiu praktiline raamistik; masinate  ümberehituse problemaatika sh CE - märgistamine)
 • Masinate korrashoiu strateegiad ja taktikad (reageeriv, aja- ja olekupõhine korrashoid; olekupõhine korrashoid 4.0)
 • Masinate korrashoiu tehnoloogiad ja praktikad (korrashoiu näitajad ja nende arvutamine; õlianalüüs, vibro- ja ultrahelidiagnostika, termograafia; korrashoiu infotehnoloogiline tugi)

8.05, 04.09, 13.11 ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteem ja selle omal käel rakendamineväikeettevõttele

Koolituse eesmärk: Hõlbustada väikeettevõtetel iseseisvalt ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuete mõistmist ja rakendamist oma organisatsioonis

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud ettevõtjad, kvaliteedijuhid ning ettevõtete ja asutuste esindajad, kes soovivad alustada  kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 juurutamist omal käel. Oodatud on ka need, kes soovivad oma olemasolevat juhtimissüsteemi ajakohastada vastavalt ISO 9001:2015 nõuetele.

Koolitaja: Urmas Karileet – Integre OÜ

Koolitus koosneb 3st osast ja soovi korral lisakonsultatsioonist.

Koolitus on mõeldud ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi iseseisvaks loomiseks ja jagatud kolme etappi. Koolituse I etapp keskendub ISO 9001:2015 nõuete selgitamisele ja mõistmisele ning juhtimissüsteemi loomise ja rakendamise lähteülesande püstitamisele. Koolituse II ja III etapis vaatame üle Teie poolt tehtud juhtimissüsteemi loomise kodutööd ning aitame vajadusel tehtut korrigeerida. Koolituspäevade vahele jääb optimaalne aeg uue süsteemi juurutamiseks enda ettevõttes.  

 Koolituse 1.päev 08.05.2019 (6 ak.t)

 • ISO 9001:2015 standardi nõuded ja kasu
 • Kvaliteedialased juhtpõhimõtted ja eesmärgid
 • Tegevused soovitud tulemuste saavutamiseks, protsesside skeem
 • ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise süsteemi loomise tegevused
 • Juhtimissüsteemi kirjeldava dokumentatsiooni loomine, kodutöö

Koolituse 2.päev 04.09.2019 (6 ak.t)

 • ISO 9001:2015 siseaudiitorite koolituse teoreetiline osa
 • ISO 9001:2015 siseaudiitorite koolituse praktiline osa, nõuete täidetuse vastavushinnang konkreetsete juhtimissüsteemi osade ja protsesside näitel
 • Ettevalmistus juhtimissüsteemi siseauditeerimiseks, auditi plaan ja ressursid, kodutöö
   

Koolituse 3.päev 13.11.2019 (6 ak.t)

 • Dokumenteeritud, rakendatud ja siseselt auditeeritud juhtimissüsteemi ülevaatus, tagasiside kodutööst
 • Koolitusel osalenud ettevõtete juhtimissüsteemi loomise praktilise kogemusega tutvumine
 • Juhtimissüsteemi juhtkonnapoolne ülevaatus
 • Veendumine ISO 9001:2015 nõuete täidetuses
 • Ettevalmistus juhtimissüsteemi sertifitseerimiseks

4.06 Säästlik elektritarbimine ja energiatõhusus

Koolitusel räägitakse energiatõhusast elektritarbimisest  ja madalapingelistest elektripaigaldistest standardi EVS-HD 60364-8-1 "Madalapingelised elektripaigaldised. Osa 8-1: Talituslikud aspektid. Energiatõhusus" põhjal.
 
Koolituse sihtgrupp: hoonete tehnikajuhid, haldusjuhid, madalpingeliste paigaldiste käidujuhid, käiduelektrikud, elektripaigaldiste projekteerijad

Koolitaja: Toomas Vinnal, PhD (Tallinna Tehnikaülikool, inseneriteaduskond)

Koolituse teemad ja ajakava:

 • Elektriseadmetest, elektrotehnikast, elektri tarbimisest
 • Standardi EVS-HD 60364-8-1 kasutamine elektripaigaldiste energiatõhususe tagamisel, erinevad tõhususmeetmed ja tõhususe hindamine

29.10 Tulevikukindel valgustus

Koolituse sihtgrupp:
Valgustuse projekteerijad, arhitektid, kinnisvaraarendajad, lõpptellijad ja teised huvipooled kelle töövaldkonnaks on valgustus.
 
Koolitaja:  Tiiu Tamm  - elektriinsener, pikaaegse koolituspraktikaga valgustustehnika lektor, kes peab korralisi loenguid Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Kunstiakadeemias.
Tiiu Tamm kuulub Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ juhatuse liikmena Eesti Standardikeskuse tehnilisse komiteesse EVS/TK24 Valgustehnika.

Koolituse teema:
 • Valgus mõjutab inimese tervist, produktiivsust, sooritusvõimet. Üha enam pööratakse kvaliteetsele valgustusele rohkem tähelepanu, mis kajastub ka standardites. Paraku on huvi standardite vastu üsna leige.
 • Uued suunad valgustuses, millele tähelepanu pöörata, mida vältida. Mida Eestis tehakse valesti, et meil on nii palju “haigeid” uusehitisi, kus üheks süüdlaseks on valesti teostatud valguslahendus?
 • Räägime valgustuse psühholoogilisest ja tervisemõjudest nii palju, kui seda tänaseks teada on. Analüüsime erinevaid probleemseid lahendusi, kus “luksid” küll paigas, kuid inimesed kurnatud.
 • Räägime veidi ka erinevatest valgustusjuhtimisvõimalustest.

22.11 Riskijuhtimise põhimõtted ja meetodid

Koolituse eesmärk:
•Anda osalejatele ülevaade riskijuhtimise põhimõtetest ja olulisematest riskihindamise meetoditest
•Tutvustada ISO 31000 ja IEC 31010 standardite sisu
•Arutada läbi riskijuhtimise seosed teiste standarditega

Koolituse sihtgrupp: organisatsioonid, kes soovivad riskijuhtimisele süsteemselt läheneda

Koolituse läbiviija: Tauno-Jussi Onoper - TJO Konsultatsioonid

Koolituse teemad: (4ak.t.)
•Riskijuhtimise põhimõtted/printsiibid ja mõisted
•Riskijuhtimise raamstruktuuri mudel ja riskijuhtimise protsess ISO 31000 alusel
•Ülevaade levinumatest riskihindamismeetoditest IEC 31010 alusel. Milliseid meetodeid kasutada:
- Riskide tuvastamisel
- Riskide analüüsimisel
- Riski suuruse hindamisel
•Riskihindamisele järgnevad tegevused