Skip to main content

Toimunud koolitused 2018

18.01 Kaasaegne dokumendihaldus

Koolituse sihtrühm: infohaldurid, dokumendihaldurid, andmekogusid haldav IT personal jt huvilised

Koolitaja: Hanno Vares (Rahvusarhiiv)

Koolituse teemad: (3 ak.t)

 • Mis on dokumendihalduse põhimõtetes viimase 15 aasta jooksul muutunud ja mille poolest erineb standardi uustöötlus vanast standardist?
 • Mis on dokument kaasaegses tähenduses? 
 • Missugused on dokumentide ohjevahendid? Kuidas need on omavahel seotud? Kuidas on seotud dokumentide ohjevahendid, dokumendisüsteem ja dokumentide haldamise protsessid?
 • Mida tähendab hindamine? Miks ja kuidas seda teostada?
 • Kuidas kasutada standardit EVS-ISO 15489-1:2017  infohalduse (information management) parendamisel?
 • Missugused on Eesti standardid ja tehnilised raportid, mis aitavad kaasa EVS-ISO 15489-1:2017 mõistmisele ja rakendamisele?
 • Missuguseid dokumendihalduse standardeid veel oodata?

 

 

30.01 CE-märgistus ehitustoodetel

Koolituse sihtgrupp:  Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad rohkem teada saada ehitustoodetel kasutatavatest CE märgistest, Euroopa Liidu nõuetest jm

Aeg: 30. jaanuar 2018  kell 10.00 - 13.30

Toimumiskoht: Eesti Standardikeskus - Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn

Koolitaja: Enno Rebane  - Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, tegevdirektor

Koolituse teemad:

- Nõuded ehitistele ja ehitustoodetele.  CE-märgistus - miks ja kuhu?
- Dokumentatsioon, vastavushindamise  kord ja teavitatud asutused.
  Ehitustoodete määrusest

 

 

14.02 Energiasäästlik valgustus

Leedvalgustus on igapäevaelus muutunud juba üsna tavaliseks. Paraku ei olda oma valikutega alati aga rahul, sest teadmisi selles valdkonnas napib. Käesoleval koolitusel räägitakse nii valgustuse rekonstrueerimisest leedvalgustitega sisepaigaldites kui ka leedvalgusarvutustest.

Koolituse sihtgrupp: elektriprojekteerijad, energeetikud, sisekujundajad, arhitektid, kinnisvaraametnikud jt.

Koolitaja: Tiiu Tamm  - elektriinsener, pikaaegse koolituspraktikaga
valgustustehnika lektor, kes peab korralisi loenguid Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Kunstiakadeemias.
Tiiu Tamm kuulub Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ juhatuse liikmena Eesti Standardikeskuse tehnilisse komiteesse EVS/TK24 Valgustehnika.

Koolituse teemad: (6ak.t)

 • Kuidas kavandada, millega arvestada projekteerimisel ja hankel ning kuidas kontrollida asenduste sobivust
 • Missuguseid dokumente küsida ja mida hankesse sisse kirjutada
 • Võimalikud vead, mida tehakse teadmatusest

 

 

21.03, 18.04 Uued OHSASe nõuded standardi ISO 45001 järgi

Käesolev koolitus tutvustab märtsis 2018 rakenduvat uut töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide standardit  EVS-ISO 45001:2018  "Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega". Tuuakse välja erinevused võrreldes varasema versiooniga (EVS 18001:2007). Koolituse käigus jagatakse näpunäiteid riskide hindamise ja maandamise kohta, antakse praktilisi soovitusi ning tuuakse näiteid standardi rakendamiseks.

Koolituse sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kõigile, kes on huvitatud töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide rakendamisest

Koolitaja: Urmas Karileet – Integre OÜ

Koolituse eesmärk on tutvustada uut töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide standardit, tuues välja ka erinevused võrreldes varasema versiooniga.

Koolituse teemad: (6 ak.t)

 • Sissejuhatus. ISO 45001:2018 standardi peamised muudatused võrreldes OHSAS 18001 standardiga ja ülesehitus
 • ISO 45001 põhimõtted ja nõuded. Organisatsioonikontekst. Eestvedamine. Planeerimine.
 • ISO 45001 nõuded. Tugi. Toimimine. Parendamine. Kokkuvõte.

 

 

28.03, 24.05, 07.06 Uuenenud tuleohutuse standardite sari EVS 812

Aprillis 2017 jõustus uus Vabariigi Valitsuse määrus „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ . Sellega seoses tuli viia sisse muudatused standardisarjas EVS 812 Ehitiste tuleohutus. Infoseminaril tutvustatakse uuest määrusest lähtuvaid nõudeid, mõisteid ning sisulisi muudatusi.  Pikemalt peatutakse järgnevatel standardi osadel: osa 3 (küttesüsteemid), osa 4 (tööstus-laohooned, garaažid), osa 7 (ehitiste tuleohutus) ja osa 8 (kõrghooned).

Koolituse sihtgrupp: projektreerijad, planeerijad, ehitajad ja kõik teised, kes oma töös puutuvad kokku tuleohtusega

Lektorid:  Margus Piik (Päästeamet, Ohutusjärelevalve osakond) ja  Margo Lempu (Lõuna Päästekeskus, Ohutuskontrolli büroo)

Koolituse teemad ja päevakava 28.03: (5 ak.t)

 • EVS 812 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatavad põhinõuded, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus ja EVS 812 Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus (Margus Piik)
 • EVS 812 Ehitiste tuleohutus.  Osa 3: Küttesüsteemid ja EVS 812 Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus-ja laohoonete ning garaažide tuleohutus (Margo Lempu)

Koolituse teemad ja päevakava 24.05 ja 7.06: (6 ak.t)

 • EVS 812 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatavad põhinõuded, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus (Margus Piik)
 • EVS 812 Ehitiste tuleohutus.  Osa 3: Küttesüsteemid ja EVS 812 Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus-ja laohoonete ning garaažide tuleohutus (Margo Lempu)
 • EVS 812 Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus (Vassil Hartšuk)

 

 

4.04 Üleminek standardile ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 standard ja muudatused võrreldes ISO 9001:2008 standardiga

Sügisel 2015 ilmus muudatustega ISO 9001:2015 standard. Ettevõtted, kelle juhtimissüsteem on sertifitseeritud ISO 9001:2008 standardi järgi, peavad üleminekuperioodi jooksul viima oma juhtimissüsteemid vastavusse ISO 9001:2015 nõuetega. Koolituse kaudu on võimalik saada ülevaade, milliseid on muutunud nõuded võrreldes standardiga ISO 9001:2008 ja milliseid muudatusi on sellega seoses vaja teha ettevõtetel oma juhtimissüsteemis.

Koolituse eesmärk: Tutvustada ISO 9001:2015 standardit ja muudatusi võrreldes ISO 9001:2008 standardiga

Koolituse sihtgrupp: kvaliteedijuhid, ettevõtete juhid, ISO 9001:2015 rakendamisest huvitatud ettevõtete esindajad

Koolitaja: Urmas Karileet – Integre OÜ

Koolituse teemad: ISO 9001:2015 standardi tutvustus rõhuasetusega muudatustele võrreldes ISO 9001:2008 standardiga

Koolituse teemad: (6 ak.t)

 • Sissejuhatus;  juhtimissüsteemide ühtne ülesehitus, uued mõisted
 • Organisatsiooni kontekst; eestvedamine; planeerimine;  tugiprotsessid
 • Tulemuslikkuse hindamine; parendamine

 

16.04 Riskijuhtimise põhimõtted ja meetodid

Koolituse eesmärk:

 • anda osalejatele ülevaade riskijuhtimise põhimõtetest ja olulisematest riskihindamise meetoditest seoses uue EVS-ISO 31000:2018 ilmumisega märtsis 2018.a.
 • käsitleda standardit EVS-EN 31010:2010
 • arutada läbi riskijuhtimise seosed teiste standarditega

Koolituse sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kõigile, kes on huvitatud riskijuhtimise rakendamisest oma ettevõttes

Koolitaja: Tauno-Jussi Onoper – TJO Konsultatsioonid

Koolituse teemad: (4 ak.t)

 • Sissejuhatus
  • Riskijuhtimise põhimõtted/printsiibid ja mõisted
  • Riskijuhtimise eesmärk
  • Riskijuhtimise raamstruktuuri mudel
  • Riskijuhtimise protsess ISO 31000 alusel
 • Riskihindamine ISO 31010 alusel
  Milliseid meetodeid kasutada:
  • Riskide tuvastamisel
  • Riskide analüüsimisel
  • Riski suuruse hindamisel
 • Riskihindamisele järgnevad tegevused
 • Seosed teiste standarditega
 • Koolituse kokkuvõte

 

 

2.05, 5.09, 7.11 ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja selle omal käel rakendamine väikeettevõttele

Koolituse eesmärk: Hõlbustada väikeettevõtetel iseseisvalt ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuete mõistmist ja rakendamist oma organisatsioonis

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud ettevõtjad, kvaliteedijuhid ning ettevõtete ja asutuste esindajad, kes soovivad alustada  kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 juurutamist omal käel. Oodatud on ka need, kes soovivad oma olemasolevat juhtimissüsteemi ajakohastada vastavalt ISO 9001:2015 nõuetele.

Koolitaja: Urmas Karileet – Integre OÜ

Koolitus koosneb 3st osast ja soovi korral lisakonsultatsioonist.

Koolitus on mõeldud ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi iseseisvaks loomiseks ja jagatud kolme etappi. Koolituse I etapp keskendub ISO 9001:2015 nõuete selgitamisele ja mõistmisele ning juhtimissüsteemi loomise ja rakendamise lähteülesande püstitamisele. Koolituse II ja III etapis vaatame üle Teie poolt tehtud juhtimissüsteemi loomise kodutööd ning aitame vajadusel tehtut korrigeerida. Koolituspäevade vahele jääb optimaalne aeg uue süsteemi juurutamiseks enda ettevõttes.  

 Koolituse 1.päev 02.05.2018: (6 ak.t)

 • ISO 9001:2015 standardi nõuded ja kasu
 • Kvaliteedialased juhtpõhimõtted ja eesmärgid
 • Tegevused soovitud tulemuste saavutamiseks, protsesside skeem
 • ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise süsteemi loomise tegevused
 • Juhtimissüsteemi kirjeldava dokumentatsiooni loomine, kodutöö

Koolituse 2.päev 05.09.2018: (6 ak.t)

 • ISO 9001:2015 siseaudiitorite koolituse teoreetiline osa
 • ISO 9001:2015 siseaudiitorite koolituse praktiline osa, nõuete täidetuse vastavushinnang konkreetsete juhtimissüsteemi osade ja protsesside näitel
 • Ettevalmistus juhtimissüsteemi siseauditeerimiseks, auditi plaan ja ressursid, kodutöö

Soovi korral täiendav praktiline konsultatsioon ettevõttes (aeg kokkuleppel koolitajaga)

Koolitaja viib ettevõttes läbi konsultatsiooni, mille käigus vaadatakse üle osaleva ettevõtte juhtimissüsteem ja toimub nõustamine selle loomiseks. Konsultatsioon võib aset leida II ja III koolituspäeva vahel, kui süsteem on juba valmis ja dokumenteeritud, või siis I ja II koolituspäeva vahel, kui on raskusi süsteemi loomise alustamisega. Konsultatsioon on osalejatele vabatahtlik.

Koolituse 3.päev 07.11.2018: (6 ak.t)

 • Dokumenteeritud, rakendatud ja siseselt auditeeritud juhtimissüsteemi ülevaatus, tagasiside kodutööst
 • Koolitusel osalenud ettevõtete juhtimissüsteemi loomise praktilise kogemusega tutvumine
 • Juhtimissüsteemi juhtkonnapoolne ülevaatus
 • Veendumine ISO 9001:2015 nõuete täidetuses
 • Ettevalmistus juhtimissüsteemi sertifitseerimiseks

 

 

17.05, 6.06 Mitteeluhoonete ventilatsioon

Koolitusel käsitletavaks teemaks on mitteeluhoonete sisekliima tagamiseks vajaliku õhuvahetuse organiseerimise alused, arvestades nii sise- kui välisõhu arvutuslike parameetrite, maksimaalselt lubatava mürataseme kui ka ökonoomika alaste nõuetega. Koolitusel tutvustatakse standardit  EVS-EN 16798:3:2017 „Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 3: Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimise süsteemidele“ ja selle veebruaris 2018 kehtima hakanud vastavat rahvuslikku lisa EVS 906:2018 „Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele“, tuues välja erisused võrreldes senikehtinud standarditega.
 
Koolituse sihtgrupp: ehitiste ja kliimaseadmete projekteerijaid, omanikujärelevalve esindajad, tellijaid-arendajaid, ehitajad
 
Koolitaja: Peeter Parre - Inseneribüroo Aksiaal, juhataja
 
Koolituse teemad: (4 ak.t)
 • Ülevaade standardist EVS-EN 16798-3:2017 "Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 3: Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimise süsteemidele"
 • EVS 906:2018 "Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele"

 

 

29.08, 30.08, 6.09, 2.10, 4.10, 25.10, 22,11 Uued nõuded katse- ja kalibreerimislaboritele

2017. aasta lõpus hakkas kehtima uus standard EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 "Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele". Koolitusel keskendutakse standardi muudatustele võrreldes standardi eelmise versiooniga, tutvustatakse uusi mõisteid ja laborite akrediteerimisvõimalusi vastavalt uutele nõudmistele.

Koolituse sihtgrupp: kvaliteedijuhid, laborite juhid, ISO/IEC 17025 standardi rakendamisest huvitatud ettevõtete esindajad, kellel on juba kogemus EVS-EN ISO 17025:2006 standardi kasutamise osas

Koolitajad: Kaire Tõugu ja Anastassia Filimonova (Eesti Akrediteerimiskeskus)

Koolituse teemad:
- Olulised muudatused standardis. Erapooletus
- Nõuded ressurssidele. Nõuded protsessidele. Nõuded juhtimissüsteemile
- Üleminek standardi uuele versioonile
- Grupitöö

 

 

12.09 ISO 22000- uued nõuded toiduohutuses

Koolituse sihtgrupp:  Toiduohutuse juhtimissüsteemi eest vastutajad toidukäitlemise ahela ettevõtetes, kellel on olemas ISO 22000 sertifikaat või on plaanis ISO 22000 nõuded oma ettevõttes rakendada
 
Koolitaja: Urmas Karileet (Integre OÜ)
 
Koolituse teemad: (6 ak.t)
 • Suuremad muudatused ISO 22000:2018 standardis võrreldes standardi eelmise versiooniga ISO 22000:2005, seoses organisatsiooni konteksti,  eestvedamise ja planeerimisega
 • Suuremad muudatused ISO 22000:2018 standardis võrreldes standardi eelmise versiooniga ISO 22000:2005, seoses tugi- ja põhiprotsessidega ning tagasiside ja järjepideva parendamisega
 • Arutelu muudatuste rakendamise teemadel. Tagasiside

 

20.11 Uuemat teavet leedvalgustusest

Koolitajad: Tiiu Tamm (Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ)

Koolituse teemad: (6 ak.t)

 • Well Building sertifikaat vs Rohelise hoone (LEED) sertifikaat. Mis see on ja kuidas aitab oskuslikult lahendatud valgustus selle saamisele kaasa?
 • Leedvalgustus – terviseriskide allikas või nende vähendaja?
 • Kuidas aitab valgustus tõsta produktiivsust? Tüüpilised vead meie turul, mida vältida

 

27.11 ISO 37001 - altkäemaksuvastased juhtimissüsteemid

Koolitajad: Jaan Riima ja Teet Tamme (Ernst & Young Baltic AS)
 
Koolituse teemad: (4 ak.t)
 • Ülevaade standardist EVS-ISO 37001:2018  "Altkämaksuvastased juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutamisjuhistega"
 • Ülevaade sertifitseerimisauditi protsessist

 

28.11 ISO 50001:2018 - energiajuhtimissüsteemid

Koolituse sihtgrupp: Koolitus on mõeldud ettevõtete juhtidele ning kvaliteedi- ja keskkonnajuhtidele, kes vastutavad ettevõtete juhtimissüsteemide arengu eest. Samuti juhtidele, kelle vastutusalas on
organisatsiooni energiasäästlik juhtimine, energiatulemuslikkus ja energiatõhusus

Koolituse eesmärk: Tutvustada uut energiajuhtimissüsteemi standardit ISO 50001:2018 ja selle rakendamisvõimalusi oma ettevõtetes jms.

Koolitaja: Urmas Karileet  (Integre OÜ)

Koolituse teemad: (6 ak.t)

 • Muudatused terminoloogias
 • Energiajuhtimissüsteemi elemendid
 • Energiaplaneerimine
 • Energiaülevaatus
 • Energiatulemuslikkus
 • Eesmärgid ja ülesanded
 • Tugi ja toimimine
 • Tulemuslikkuse hindamine
 • ISO 50004:2014 Juhised energiajuhtimissüsteemi elluviimiseks, töökorras hoidmiseks ja parendamiseks