Toimunud koolitused 2021

05.01.2021 Korrektne dokumentide loomine

Koolituse sihtgrupp: kõik, kes igapäevatöös puutuvad kokku dokumentide loomisega.

Koolitajad: Janne Kerdo (Eesti Juhi Abi Ühingu ja Dokumendihaldurite Ühingu juhatuse liige ning Konsultantide Assotsiatsiooni liige)

Koolituse teemad: (4 ak.t)
- Dokumenteerimise vajadus, ametlikud vs isiklikud kirjad
- Dokumentidele omased elemendid, vormistamine
- Korrektsete dokumentide loomine
- Näidisvormingud, praktilised harjutused

   

13.01.2021 ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja selle omal käel rakendamine II osa

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud ettevõtjad, kvaliteedijuhid ning ettevõtete ja asutuste esindajad, kes soovivad alustada kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 juurutamist omal käel. Oodatud on ka need, kes soovivad oma olemasolevat juhtimissüsteemi ajakohastada vastavalt ISO 9001:2015 nõuetele.

Koolitaja: Urmas Karileet (Integre OÜ)

Koolituse teemad: (6 ak.t)
- ISO 9001:2015 siseaudiitorite koolituse teoreetiline osa
- ISO 9001:2015 siseaudiitorite koolituse praktiline osa, nõuete täidetuse vastavushinnang konkreetsete juhtimissüsteemi osade ja protsesside näitel
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi siseauditeerimiseks, auditi plaan ja ressursid, kodutöö
- Soovi korral täiendav praktiline konsultatsioon ettevõttes (aeg kokkuleppel koolitajaga)

18.02.2021 Masinate korrashoiu alused

Koolituse sihtgrupp: masinate korrashoiu ja hoolduse eest vastutavad võtmeisikud, hooldusjuhid, tehnikajuhid jt huvilised.

Koolitaja: Priit Põdra (Tallinna Tehnikaülikool, inseneriteaduskond)

Koolituse teemad: (6 ak.t)
- Masinate korrashoid ja selle põhiprintsiibid (masinate hooldus: ohud ja võimalused; jätkusuutliku korrashoiu praktiline raamistik; masinate ümberehituse problemaatika sh CE - märgistamine)
- Masinate korrashoiu strateegiad ja taktikad (reageeriv, aja- ja olekupõhine korrashoid; olekupõhine korrashoid 4.0)
- Masinate korrashoiu tehnoloogiad ja praktikad (määrimine ja õlianalüüs, vibro- ja ultrahelidiagnostika, termograafia; korrashoiu infotehnoloogiline tugi)

10.03.2021 ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja selle omal käel rakendamine III osa

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud ettevõtjad, kvaliteedijuhid ning ettevõtete ja asutuste esindajad, kes soovivad alustada kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 juurutamist omal käel. Oodatud on ka need, kes soovivad oma olemasolevat juhtimissüsteemi ajakohastada vastavalt ISO 9001:2015 nõuetele.

Koolitaja: Urmas Karileet (Integre OÜ)

Koolituse teemad: (6 ak.t)
- Dokumenteeritud, rakendatud ja siseselt auditeeritud juhtimissüsteemi ülevaatus, tagasiside kodutööst
- Koolitusel osalenud ettevõtete juhtimissüsteemi loomise praktilise kogemusega tutvumine
- Juhtimissüsteemi juhtkonnapoolne ülevaatus
- Veendumine ISO 9001:2015 nõuete täidetuses
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi sertifitseerimiseks

12.05.2021 Nõuded ehitiste piksekaitse süsteemidele vastavalt kehtivatele standarditele

Koolituse sihtgrupp: Arhitektid, elektri-ja nõrkvoolu projekteerijad, elektripaigaldajad, nõrkvoolupaigaldajad, piksekaitsepaigaldajad, peatöövõtjad, projektide järelvalvajad, oluliste avalike teenuste pakkujad (riigiasutused nagu seda on Riigi Kinnisvara, Päästeamet, kaitsejõud, politsei, riigipank jne), laiamahuliste ja olulise avaliku huviga teenustega pakkumisega seotud ettevõtted (nagu seda on telekommunikatsiooniga seotud ettevõtted, pangad jne), kõrgendatud tehnoloogilise tuleohuga seotud ettevõtted (kütuseterminaalid, puidutööstus, keemiatööstus jne), kõrgendatud inimeste-ja koduloomade ohuriskiga seotud ettevõtted (lennujaam ja lendude juhtimine, teatrid, kaubamajad, meelelahutusasutused, hotellid ja turismiasutused, meditsiiniasutused, hoolekandeasutused, haridusasutused, farmid jne), kindlustusettevõtted jne.

Koolitajad: Tarmo Riit, Priit Sepper

Koolituse teemad: (7 ak.t)
- Sissejuhatus, piksekaitsega seotud kehtivad standardid. Lühiülevaade piksekaitsega seotud standarditest EVS-EN 62305, EVS-EN 50164, EVS-EN 50536, EVS-HD 60364, IEC/TR 62713, terminitest ja parameetritest, välgu mõjust, piksekaitse vajalikkusest ja põhjendatusest, piksekaitsemeetmetest, põhilistest kriteeriumitest ehitise kaitse; Riskianalüüs 1; Terminid, määratlused, sümbolid; terminite selgitus
- Riskianalüüs 2; riskikomponentide kindlaksmääramine (Tarmo Riit) Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule 1; Terminid ja määratlused; piksekaitsesüsteem (LPS); piksekaitse välissüsteem
- Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule 2. Piksekaitse sisesüsteem; piksekaitsesüsteemide hooldus ja kontroll; kaitsemeetmed elusolendite puute-ja sammupingega kahjustamise vastu. Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid; Terminid ja määratlused; välgu elektromagnetilise impulsi kaitsemeetmete (SPM) projekteerimine ja paigaldamine; maandamine ja potentsiaaliühtlustus; magnetiline ekraneerimine ja juhistiku paigaldus; koordineeritud liigpingekaitsesüsteem; isoleerivad sisendid; välgu elektromagnetilise impulsi kaitsemeetmete korraldamine

18.05.2021; 02.06.2021 Nõuded ehitiste piksekaitse süsteemidele vastavalt kehtivatele standarditele (sisekoolitused)

Koolituse sihtgrupp: Arhitektid, elektri-ja nõrkvoolu projekteerijad, elektripaigaldajad, nõrkvoolupaigaldajad, piksekaitsepaigaldajad, peatöövõtjad, projektide järelvalvajad, oluliste avalike teenuste pakkujad (riigiasutused nagu seda on Riigi Kinnisvara, Päästeamet, kaitsejõud, politsei, riigipank jne), laiamahuliste ja olulise avaliku huviga teenustega pakkumisega seotud ettevõtted (nagu seda on telekommunikatsiooniga seotud ettevõtted, pangad jne), kõrgendatud tehnoloogilise tuleohuga seotud ettevõtted (kütuseterminaalid, puidutööstus, keemiatööstus jne), kõrgendatud inimeste-ja koduloomade ohuriskiga seotud ettevõtted (lennujaam ja lendude juhtimine, teatrid, kaubamajad, meelelahutusasutused, hotellid ja turismiasutused, meditsiiniasutused, hoolekandeasutused, haridusasutused, farmid jne), kindlustusettevõtted jne.

Koolitajad: Tarmo Riit, Priit Sepper

Koolituse teemad: (7 ak.t)
- Sissejuhatus, piksekaitsega seotud kehtivad standardid. Lühiülevaade piksekaitsega seotud standarditest EVS-EN 62305, EVS-EN 50164, EVS-EN 50536, EVS-HD 60364, IEC/TR 62713, terminitest ja parameetritest, välgu mõjust, piksekaitse vajalikkusest ja põhjendatusest, piksekaitsemeetmetest, põhilistest kriteeriumitest ehitise kaitse; Riskianalüüs 1; Terminid, määratlused, sümbolid; terminite selgitus
- Riskianalüüs 2; riskikomponentide kindlaksmääramine (Tarmo Riit) Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule 1; Terminid ja määratlused; piksekaitsesüsteem (LPS); piksekaitse välissüsteem
- Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule 2. Piksekaitse sisesüsteem; piksekaitsesüsteemide hooldus ja kontroll; kaitsemeetmed elusolendite puute-ja sammupingega kahjustamise vastu. Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid; Terminid ja määratlused; välgu elektromagnetilise impulsi kaitsemeetmete (SPM) projekteerimine ja paigaldamine; maandamine ja potentsiaaliühtlustus; magnetiline ekraneerimine ja juhistiku paigaldus; koordineeritud liigpingekaitsesüsteem; isoleerivad sisendid; välgu elektromagnetilise impulsi kaitsemeetmete korraldamine

19.05.2021 Keskkonnajuhtimine standardi ISO 14001:2015 põhjal

Koolituse sihtgrupp: kvaliteedijuhid, keskkonnajuhid, ettevõtete juhid jt juhtimissüsteemide standardite rakendamise ja töökorras hoidmise eest vastutavad töötajad.

Koolitaja: Urmas Karileet (Integre OÜ)

Koolituse teemad: (6 ak.t)
- Sissejuhatus; keskkonnajuhtimissüsteemide ülesehitus
- Planeerimine ja elluviimine
- Tulemuslikkuse hindamine ja parendamine

15.06.2021 Kliendikaebuste käsitlemine ISO 10002 kohaselt

Koolituse sihtgrupp: organisatsioonid, kes soovivad kliendikaebuste käsitlemisele süsteemselt läheneda

Koolitaja: Tauno-Jussi Onoper - TJO Konsultatsioonid

Koolituse teemad: (4 ak.t)
-Kui palju läheb maksma rahulolematu klient? Mida rahulolematud kliendid soovivad? 
-Kliendikaebuste käsitlemine standardi ISO 10002 alusel (Põhimõtted; Kaebuste käsitlemise raamistik, sh seonduvad rollid; Kaebuste käsitlemise planeerimine, kavandamine ja arendamine
-Kliendikaebuste käsitlemine standardi ISO 10002 alusel. (Kliendikaebuste käsitlemise protsess; Protsessi tulemuslikkuse hindamine ja parendamine).
-Seosed teiste valdkondadega (Seos müügi- ja arendustegevuse ning kliendihaldusega. Seos sama standardiperekonna teiste väljaannetega; Seos ISO 9001ga).

18.08.2021 Tuleohutusnõuded EVS 812 sarja põhjal

Koolituse sihtgrupp: projekteerijad, planeerijad, ehitajad ja kõik teised, kes oma töös puutuvad kokku tuleohutusega

Koolitajad: Erti Suurtalu (Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert), Margo Lempu (Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik)

Koolituse teemad: (5,5 ak.t)
- EVS 812-3:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid
- EVS 812-4:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus
- EVS 812-7:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded
- EVS 812-8:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus

31.08.2021 Uued nõuded katse- ja kalibreerimislaboritele

Koolituse sihtgrupp:kvaliteedijuhid, laborite juhid, ISO/IEC 17025 standardi rakendamisest huvitatud ettevõtete esindajad, kellel on juba kogemus EVS-EN ISO 17025:2006 standardi kasutamise osas

Koolitajad: Kaire Tõugu, Anastassia Filimonova (Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus)

Koolituse teemad: (8 ak.t)
- Olulised muudatused standardis. Erapooletus
-Nõuded ressurssidele. Nõuded protsessidele. Nõuded juhtimissüsteemile
- Üleminek standardi uuele versioonile
- Grupitöö

08.09.2021 ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja selle omal käel rakendamine I osa

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud ettevõtjad, kvaliteedijuhid ning ettevõtete ja asutuste esindajad, kes soovivad alustada kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 juurutamist omal käel. Oodatud on ka need, kes soovivad oma olemasolevat juhtimissüsteemi ajakohastada vastavalt ISO 9001:2015 nõuetele.

Koolitaja: Urmas Karileet

Koolituse teemad: (6 ak.t)
- ISO 9001:2015 standardi nõuded ja kasu
- Kvaliteedialased juhtpõhimõtted ja eesmärgid
- Tegevused soovitud tulemuste saavutamiseks, protsesside skeem
- ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise süsteemi loomise tegevused
- Juhtimissüsteemi kirjeldava dokumentatsiooni loomine, kodutöö

05.10.2021 Toote kvaliteet - nõuete esitus joonisel

Kuidas toimib toote geomeetriakvaliteediahel?
Milles seisneb tehnilise joonise kvaliteet?
Kuidas mõõtmetolerantse joonisel kulusäästlikult määratleda?

Koolituse sihtgrupp: masinavaldkonna konstrueerimisinsenerid, juhtinsenerid, tootmise kvaliteediinsenerid ja nende juhid.

Koolitaja: Priit Põdra

Koolituse teemad: (6 ak.t)
- Toote geomeetriakvaliteedi alused: ISO GPS-standardite süsteem (maatriksmudel); Geomeetriaspetsifikatsiooni aluspõhimõtted (toimingud, spetsifikatsioonijuhis, kontrollijuhis, sidumiskriteeriumid, geomeetriakvaliteediahel);
- ISO-joonise tehniline kvaliteet: Tehnilise joonise tõlgendus (aluspõhimõtted, üldspetsifikatsioonid); Ühetähenduslik mõõtmestamine;
- Mõõtmetolerants kui toote vastavusnõue: Joonkauguse tolereerimine; Joonsuuruse tolereerimine (vaikespetsifikatsioon, teisendajad, ümbrise nõue); Joonsuuruse ühendtolerantsid (maksimummaterjali nõue, miinimummaterjali nõue, vastastikkuse nõue, kvaliteedikontrolli piirid).

13.10.2021 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded standardi ISO 45001 järgi

Koolituse sihtgrupp: masinavaldkonna konstrueerimisinsenerid, juhtinsenerid, tootmise kvaliteediinsenerid ja nende juhid.

Koolitaja: Urmas Karileet

Koolituse teemad: (6 ak.t)
- Sissejuhatus. ISO 45001:2018 standardi ülesehitus
- ISO 45001 põhimõtted ja nõuded. Planeerimine ja elluviimine
- ISO 45001 nõuded. Toimimine ja parendamine. Kokkuvõte.

 

26.10.2021; 04.11.2021; 02.12.2021; 14.12.2021 Uus sisetöökohtade valgustuse standard EVS-EN 12464-1:2021

Teadmised valguse mõjust inimese tervisele ja produktiivsusele on muutunud arenenud maades oluliseks teemaks. Selle tulemusena on välja töötatud uus täiendatud sisevalgustuse standard EVS-EN 12464-1:2021, milles on palju muudatusi ja viiteid parema töökeskkonna saavutamiseks.

Koolitusel käime läbi kõik olulised nõuded ja nõuete põhjendused, vaatame erinevaid näiteid nii headest kui halbadest lahendustest. Miks mõned näiliselt head lahendused osutuvad mõne aja pärast töötajaile painajalikuks jne.

Koolituse sihtgrupp: Koolitus on oluline valgustusala projekteerijatele, peatöö- ja alltöövõtjate elektriala spetsialistidele, valgustustehniliste mõõdistuste teostajatele, arhitektidele aga ka lõpptellijatele, kes planeerivad uut valgustuspaigaldist.

Koolitaja: Tiiu Tamm

Koolituse teema: (6 ak.t)
- oluliste muudatuste põhjendamine standardis "EVS-EN 12464-1 Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus Osa 1: Sisetöökohad".

23.11.2021 Masinate korrashoiu juhtimine

Koolituse sihtgrupp: masinate korrashoiu ja hoolduse eest vastutavad võtmeisikud, tehnikajuhid, hooldusjuhid jt huvilised.

Koolitaja: Priit Põdra

Koolituse teemad: (6 ak.t)
- Masinate korrashoiu riskide põhine ohje (riskianalüüs, masinate kriitilisuse pingerida; tõrkeviiside prioriteerimine: FMEA, FMECA)
- Masinate korrashoiu juhtimise raamistik (korrashoid ja tööstuse varahalduse protsessid; korrashoiu monitooring ja tõhususe mõõtmine)
- Masinate korrashoiusüsteemi optimeerimine (lean-korrashoid, korrashoiu tõhustamise teekaart).

30.11.2021 Riskijuhtimise põhimõtted ja meetodid

Koolituse sihtgrupp: organisatsioonid, kes soovivad riskijuhtimisele süsteemselt läheneda.

Koolitaja: Tauno-Jussi Onoper

Koolituse teemad: (4 ak.t)
- Riskijuhtimise põhimõtted/printsiibid ja mõisted
- Riskijuhtimise raamstruktuuri mudel ja riskijuhtimise protsess ISO 31000 alusel
- Ülevaade levinumatest riskihindamismeetoditest IEC 31010 alusel. Milliseid meetodeid kasutada: riskide tuvastamisel, riskide analüüsimisel, riski suuruse hindamisel. Riskihindamisele järgnevad tegevused

08.12.2021 ISO 22000 – nõuded toiduohutuse juhtimissüsteemides

Koolituse sihtgrupp: Toiduohutuse juhtimissüsteemi eest vastutajad toidukäitlemise ahela ettevõtetes, kellel on olemas ISO 22000 sertifikaat või on plaanis ISO 22000 nõuded oma ettevõttes rakendada.

Koolitaja: Urmas Karileet (Integre OÜ)

Koolituse teemad: (6 ak.t)
- ISO 22000:2018 standardi ülesehitus ja põhimõtted
- ISO 22000:2018 standardi nõuded, planeerimine ja elluviimine
- ISO 22000:2018 standardi nõuded, toimimine ja tagasiside