Toimunud koolitused 2023

12.01.2023 Tuleohutusnõuded EVS 812 sarja põhjal

Koolituse sihtgrupp: projekteerijad, planeerijad, ehitajad ja kõik teised, kes oma töös puutuvad kokku tuleohutusega

Koolitajad: Erti Suurtalu (Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert), Margo Lempu (Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik)

Koolituse teemad: 
- EVS 812-3:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid
- EVS 812-4:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus
- EVS 812-7:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded
- EVS 812-8:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus

 

31.01.-01.02.2023 Eesti Akrediteerimiskeskus assessorite koolituskursus (moodul A, B) 

Koolituse sihtrühm: Eesti Akrediteerimiskeskuse eksperdid ja potentsiaalsed assessorid/eksperdid; akrediteerimisest huvitatud osapooled

Lektorid: Eire Endrekson, Viktor Krutob, Maia ValmAnastassia Filimonova, Marko Part

Koolituse teemad: Akrediteerimise olemus ja korraldus ning akrediteerimise roll kaubanduses; Nõuded akrediteerimisasutustele; Ülevaade juhtimissüsteemidest ja akrediteerimiskriteeriumitest ning akrediteerimisstandardite struktuur ja sisu; Nõuded assessoritele; Töötamine EAK erialaassessorina;  EAK hindamis- ja järelevalveprotseduurid. 

 

02.02.2023 Nõuded katse- ja kalibreerimislaboritele standard EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 (moodul C)

Koolituse sihtrühm: kvaliteedijuhid, laborite juhid, ISO/IEC 17025 standardi rakendamisest huvitatud ettevõtete esindajad, Eesti Akrediteerimiskeskuse eksperdid ja potentsiaalsed assessorid/eksperdid

Lektorid: Kaire Tõugu, Toomas Tiivel

Koolituse teemad: Erapooletus; Nõuded ressurrssidele; Nõuded protsessidele; Nõuded juhtimissüsteemile. 

 

13.03.2023 Nõuded katse- ja kalibreerimislaboritele standard EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 (moodul C)

Koolituse sihtrühm: kvaliteedijuhid, laborite juhid, ISO/IEC 17025 standardi rakendamisest huvitatud ettevõtete esindajad, Eesti Akrediteerimiskeskuse eksperdid ja potentsiaalsed assessorid/eksperdid

Lektorid: Kaire Tõugu, Toomas Tiivel

Koolituse teemad: Erapooletus; Nõuded ressurrssidele; Nõuded protsessidele; Nõuded juhtimissüsteemile.

 

15.03.2023 Nõuded valgustitele ja valguspaigaldistele

Leedvalgusteid on paigaldatud juba mitmed aastad, ometi tehakse nende valikul ka projektidesse sisse kirjutamisel ikka veel palju vigu. Vigade vältimiseks peab olema korralik lähteülesanne, kus on kõik oluline lahti kirjeldatud. Valgustite valikul või asendusel tuleb teadlik olla valgustite tootelehtedel oleva info sisust ning kuidas seda infot kasutada ning vajadusel kontrollida. 2021.aastal ilmus sisevalgustuse standardile EVS-EN 12464-1 uus versioon aastanumbriga 2021. Selles standardis on nõudeid valgustusele käsitletud märksa detailsemalt. Koolituses vaadeldakse ainult seda osa standardist, mis on uus ja väga oluline, kuid enamalt jaolt projekteerimisel käsitlemata ning selgitatakse selle olulisus lahti. Samuti käsitleme standardiväliselt lühidalt möödunud aastal uusimates uurimistöödes avaldatud  valgustuse tervise ja produktiivsusega seotud teemasid, sh öises vahetuses töötajatele.

Koolituse sihtgrupp: Koolitus on mõeldud neile, kes projekteerivad või planeerivad uusi või rekonstrueeritavaid valgustuslahendusi.

Koolitaja:  Tiiu Tamm 

Teemad: Nõuded valgustuspaigaldistele, lähteülesanne ja olulist uues sisevalgustusstandardis.

 

23.03.2023 Toote kvaliteet - nõuete esitus joonisel

Koolituse sihtgrupp:  masinavaldkonna konstrueerimisinsenerid, juhtinsenerid, tootmise kvaliteediinsenerid ja nende juhid.

Koolitaja: Priit Põdra, tehnikadoktor, volitatud mehaanikainsener

Teemad: (6 ak.t)

- Toote geomeetriakvaliteedi alused: ISO GPS-standardite süsteem (maatriksmudel); Geomeetriaspetsifikatsiooni aluspõhimõtted (toimingud, spetsifikatsioonijuhis, kontrollijuhis, sidumiskriteeriumid, geomeetriakvaliteediahel);
- ISO-joonise tehniline kvaliteet: Tehnilise joonise tõlgendus (aluspõhimõtted, üldspetsifikatsioonid); Ühetähenduslik mõõtmestamine;
- Mõõtmetolerants kui toote vastavusnõue: Joonkauguse tolereerimine; Joonsuuruse tolereerimine (vaikespetsifikatsioon, teisendajad, ümbrise nõue); Joonsuuruse ühendtolerantsid (maksimummaterjali nõue, miinimummaterjali nõue, vastastikkuse nõue).

 

13.04.2023 Masinate korrashoiu alused

Koolituse sihtgrupp: masinate korrashoiu ja hoolduse eest vastutavad võtmeisikud, hooldusjuhid, tehnikajuhid jt huvilised.

Koolitaja: Priit Põdra (Tallinna Tehnikaülikool, inseneriteaduskond)

Koolituse teemad: (6 ak.t)
- Masinate korrashoid ja selle põhiprintsiibid
- Masinate korrashoiu strateegiad ja taktikad 
- Masinate korrashoiu tehnoloogiad ja praktikad

 

04.05.2023 Masinate korrashoiu juhtimine

Koolituse sihtgrupp: masinate korrashoiu ja hoolduse eest vastutavad võtmeisikud, tehnikajuhid, hooldusjuhid jt huvilised.

Koolitaja: Priit Põdra (Tallinna Tehnikaülikool, inseneriteaduskond)

Koolituse teemad: (6 ak.t)
- Masinate korrashoiu riskide põhine ohje
- Masinate korrashoiu juhtimise raamistik
- Masinate korrashoiusüsteemi optimeerimine.

 

31.05.2023   Vastavushindamine. Nõuded eri tüüpi inspekteerimisasutustele standard  EVS-EN ISO/IEC 17020:2012 (moodul C)

Koolituse sihtrühm: kvaliteedijuhid, ISO/IEC 17020 standardi rakendamisest huvitatud ettevõtete esindajad, Eesti Akrediteerimiskeskuse eksperdid ja potentsiaalsed assessorid/eksperdid

Lektorid: Paavo Ruzitš, Kaarel Simson

Koolituse teemad: Erapooletus; Nõuded ressurrssidele; Nõuded protsessidele; Nõuded juhtimissüsteemile.

 

05.-06.06.2023 Eesti Akrediteerimiskeskus assessorite koolituskursus (moodul A, B) 

Koolituse sihtrühm: Eesti Akrediteerimiskeskuse eksperdid ja potentsiaalsed assessorid/eksperdid; akrediteerimisest huvitatud osapooled

Lektorid: Eire Endrekson, Viktor Krutob, Maia ValmAnastassia Filimonova, Marko Part

Koolituse teemad: Akrediteerimise olemus ja korraldus ning akrediteerimise roll kaubanduses; Nõuded akrediteerimisasutustele; Ülevaade juhtimissüsteemidest ja akrediteerimiskriteeriumitest ning akrediteerimisstandardite struktuur ja sisu; Nõuded assessoritele; Töötamine EAK erialaassessorina;  EAK hindamis- ja järelevalveprotseduurid. 

 

07.09.2023   Vastavushindamine. Nõuded asutustele, kes sertifitseerivad tooteid, protsesse ja teenuseid standard  EVS-EN ISO/IEC 17065:2012 (moodul C)

Koolituse sihtrühm: kvaliteedijuhid, ISO/IEC 17065 standardi rakendamisest huvitatud ettevõtete esindajad, Eesti Akrediteerimiskeskuse eksperdid ja potentsiaalsed assessorid/eksperdid

Lektorid: Maia Valm, Marko Part

Koolituse teemad: Üldnõuded - erapooletus, konfidentsiaalsus; Nõuded struktuurile, Nõuded ressurrssidele; Nõuded protsessidele; Nõuded juhtimissüsteemile.

 

12.09.2023 Masinate kestlik määrimine

Koolituse sihtgrupp: tööstuse tehnikajuhid, hooldusjuhid, hooldusinsenerid.

Koolitaja: Priit Põdra (Tallinna Tehnikaülikool, inseneriteaduskond)

Koolituse teemad: (6 ak.t)
- Määrdeaine ja selle toime: Hõõrdumine ja kulumine masinas (kulumise mõjurid, määrdeaine roll); Tööstusmäärdeained (liigid, baasõlid, manused, tihkestid); Erimäärdeained (biolagunevus, toiduklass);
- Määrdeaine tõhusus: Tööstusõli tehnilised omadused (DIN ja ISO tähistus, parameetrid); Tööstusmäärde tehnilised omadused (DIN ja ISO tähistus, parameetrid); Määrdeaine tööea mõjurid (tahke saaste, soojus, vesi, õhk, tihendus ja filtreerimine)
- Kestliku määrimise alused: Masina määrimine määrdega (määrdeprits, kohtmäärija); Masina määrimine õliga (õlivannmäärimine, tasemehoidja); Määrimise proaktiivne parendus (hange, ladustus, käitlus, värvuskodeering)

 

20.09.2023 Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded standard EVS-EN ISO 15189:2022 (moodul  C)

Koolituse sihtrühm: kvaliteedijuhid, EVS-EN ISO 15189:2022  standardi rakendamisest huvitatud meditsiinilaborite esindajad, Eesti Akrediteerimiskeskuse eksperdid ja potentsiaalsed assessorid/eksperdid

Lektorid: Kaire Tõugu, Marko Part

Koolituse teemad: Üldnõuded; Nõuded ressurrssidele; Nõuded protsessidele; Nõuded juhtimissüsteemile.

 

17.10.2023 Toote kvaliteet 1 - nõuete esitus joonisel

Koolituse sihtgrupp:  masinavaldkonna konstrueerimisinsenerid, juhtinsenerid, tootmise kvaliteediinsenerid ja nende juhid.

Koolitaja: Priit Põdra (Tallinna Tehnikaülikool, inseneriteaduskond)

Teemad: (6 ak.t)

- Toote geomeetriakvaliteedi alused: ISO GPS-standardite süsteem (maatriksmudel); Geomeetriaspetsifikatsiooni aluspõhimõtted (toimingud, spetsifikatsioonijuhis, kontrollijuhis, sidumiskriteeriumid, geomeetriakvaliteediahel);
- ISO-joonise tehniline kvaliteet: Tehnilise joonise tõlgendus (aluspõhimõtted, üldspetsifikatsioonid); Ühetähenduslik mõõtmestamine;
- Mõõtmetolerants kui toote vastavusnõue: Joonkauguse tolereerimine; Joonsuuruse tolereerimine (vaikespetsifikatsioon, teisendajad, ümbrise nõue); Joonsuuruse ühendtolerantsid (maksimummaterjali nõue, miinimummaterjali nõue, vastastikkuse nõue).

 

31.10.2023 Toote kvaliteet 1 - nõuete esitus joonisel (sisekoolitus)

Koolituse sihtgrupp:  masinavaldkonna konstrueerimisinsenerid, juhtinsenerid, tootmise kvaliteediinsenerid ja nende juhid.

Koolitaja: Priit Põdra (Tallinna Tehnikaülikool, inseneriteaduskond)

Teemad: (6 ak.t)

- Toote geomeetriakvaliteedi alused: ISO GPS-standardite süsteem; Geomeetriaspetsifikatsiooni aluspõhimõtted.
- ISO-joonise tehniline kvaliteet: Tehnilise joonise tõlgendus; Ühetähenduslik mõõtmestamine;
- Mõõtmetolerants kui toote vastavusnõue: Joonkauguse tolereerimine; Joonsuuruse tolereerimine; Joonsuuruse ühendtolerantsid; Maksimummaterjali nõue (MMR); Miinimummaterjali nõue.

 

14.11.2023 Toote kvaliteet 2- Mõõtetulemus ja vastavushinnang

Koolituse sihtgrupp:  masinavaldkonna konstrueerimisinsenerid, juhtinsenerid, tootmise kvaliteediinsenerid ja nende juhid.

Koolitaja: Priit Põdra (Tallinna Tehnikaülikool, inseneriteaduskond)

Teemad: (6 ak.t)

1. Toote geomeetria hajuvus: Mõõdetud väärtuse juhuslikkus; Standardhälve; Karakteristiku väärtuste jaotus

2. Geomeetria mõõtemääramatus ja selle ohje: ISO GPS-süsteem: mõõtmine; Standardmääramatus; Liit- ja laiendmääramatus; Mõõteprotsessi arendus.

3. Toote geomeetriakvaliteedi hindamine: Vastavushindamise vaikereegel; Leevendatud vastavushindamine; Vastavushindamise optimeerimine; Mõõtmise kvaliteet.