Skip to main content

Toote kvaliteet 2 - Mõõtetulemus ja vastavushinnang

Koolituse kuupäev: 24.09.2024

Mis on mõõtemääramatus ja kuivõrd see on usaldatav? Kuidas hinnata mõõteprotsessi sobivust? Millest sõltub toote kvaliteedikontrolli majanduslik tõhusus? 

Valmistatud toote vastavushindamisel kontrollitakse selle geomeetriat mõõtmise teel. Toote kõlblikuks või kõlbmatuks tunnistamise otsus põhineb mõõtetulemuste võrdlusel joonisel esitatud tolerantsiga. Absoluutselt täpne mõõtmine on võimatu ning vastavushinnangu õigele otsusele jõudmine eeldab et:

• mõõtemääramatus on arvutatud õigesti ja selle usaldatavus on piisav;
• mõõteprotsess on asjakohane ja detailselt dokumenteeritud;
• vastavushindamisreeglid on poolte vahel kokkulepitud.

ISO GPS-standardite süsteem (GPS = Geometric Product Specification = toote geomeetriaspetsifikatsioon) määratleb ka toote geomeetriakvaliteedi hindamise raamistiku alates mõõtemääramatusest ja mõõteprotsessi ohjest kuni vastavushindamise põhimõtete ning sellealaste vaidluste lahenduseni.

Mõõtmine koos tõenäosuspõhise andmeanalüüsiga on toote kvaliteediohje oluline tööriist.

Koolitus on Sulle vajalik, kui:

• mõõdad „nii nagu alati“, süvenemata sellesse, millest ja kuidas sõltub mõõtetulemuse kvaliteet;
• oled vaielnud osapooltega, kuidas mõnd piiripealset mõõtetulemust peaks tõlgendama;
• oled kõhelnud, kui täpseid mõõtevahendeid peaks toote kvaliteedikontrollil kasutama;
• soovid analüüsida ja optimeerida vastavushindamise vale tulemuse riske;
• oled otsinud võimalusi inseneeria ja tootmise kvaliteedi ning kulutõhususe tõstmiseks.

Koolituse tulemusel osaleja:
• mõistab karakteristikute hajuvuse seaduspärasusi ja statistika rolli toote kvaliteedikontrollil;
• oskab tuvastada mõõtemääramatuse standardkomponente ja nende väärtusi, analüüsida koostoimet ning mõistab mõõtetulemuse tõenäosuslikku olemust;
• teab, kuidas mõõteprotsesse süsteemselt verifitseerida ja arendada;
• tunneb mõõtmisepõhise vastavushindamise ISO reegleid ning nende optimeerimise aluseid.

 

Loe koolitusest lähemalt siit   | 847 KB | PDF

Soovituslik eelnev koolitus: „Toote kvaliteet 1 – Nõuete esitus joonisel“.

Koolituse eesmärk:

• selgitada geomeetria mõõtmise alusprintsiipe ja mõõtetulemuse usaldatavuse mõjureid;
• tutvustada mõõtemääramatuse arvutust ning mõõteprotsessi optimeerimise võimalusi;
• anda ülevaade tõenäosuspõhise vastavushindamise reeglitest ja nende rakenduse mõjust ärile.

Koolituse sihtgrupp: masinavaldkonna konstrueerimisinsenerid, juhtinsenerid, tootmise kvaliteediinsenerid ja nende juhid.

Aeg: 24.september 2024  kell10.00-15.10 (6 ak.t)

Koolitaja: Priit Põdra, tehnikadoktor, volitatud mehaanikainsener. Töökogemus juhtimiskonsultandina ja tippjuhina nii infotehnoloogia valdkonnas kui ka masina-ja metallitööstuse suurettevõttes, koostanud kümneid ekspertarvamusi ja läbi viinud mitmeid arendusprojekte, ka praegu tegev tööstusaudiitori, assessori ja koolitajana.

Koolituse teemad:

1. Toote geomeetria hajuvus: Mõõtetulemuse juhuslikkus; Standardhälve; Karakteristiku väärtuste jaotus (tõenäosustihedus, jaotusfunktsioonid, kattetegur, eksete tuvastus);

2. Geomeetria mõõtemääramatus ja selle ohje: ISO GPS-süsteem: mõõtmine; Standardmääramatus (A-tüüpi ja B-tüüpi tuvastus, Student’i varutegur); Liit- ja laiendmääramatus („Klaaskast“-i ja „Mustkast“-i meetod, mõõtetulemuse usaldatavus); Mõõtemääramatuse ohje (mõõteprotsessi analüüs, määramatuse koond);

3. Toote geomeetriakvaliteedi hindamine: Vastavushindamise vaikereegel (vastavushindamise pooled, piirialategur); Leevendatud vastavushindamine (poolte riskid; hindamisreegli kokkulepe); Vastavushindamise optimeerimine (vale hindamisotsuse tõenäosus, äririski minimeerimine); Mõõtmise kvaliteet (täpsus, kalibreerimine, korratavus).

Osavõtutasu: 325 EUR (lisandub KM) ühe osaleja kohta (sisaldab koolitusmaterjale, kohvipauside ja lektori tasu)

Tasumine ja loobumine: Koolituse maksumus tuleb tasuda esitatud arve alusel arvel märgitud maksetähtajaks. Koolitusest on võimalik loobuda kirjalikult teavitades sellest koolitus@evs.ee aadressile vähemalt 3 täistööpäeva enne koolituse toimumise kuupäeva. Hilisemal loobumisel või mitte osalemisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerumine: 10. september 2024 või koolitusgrupi täitumiseni! 

Lisainfo: telefon 5350 9991 või e-mail koolitus@evs.ee