Asutatud uus CEN-CLC komitee CEN-CLC/JTC 20 „Hyperloop systems“

12.03.2020
Alternate Text

Euroopa Standardimiskomitee (CEN) ja Euroopa Elektrotehnika Standardimiskomitee (CENELEC) poolt on asutatud uus tehniline komitee CEN-CLC/JTC 20 „Hyperloop systems", mille sekretariaati haldab Hollandi standardiorganisatsioon NEN.

Komitee käsitlusalaks on Hyperloop tehnoloogiaga seotud süsteemide, toodete, teenuste ja rakendamise standardiseerimine.

Valdkonna kiirest arengust tingitult on tungiv vajadus ühtse süsteemi väljatöötamiseks. Sellest tulenevalt on Hyperloop tehnoloogia koostalitlusvõime üks suurimaid väljakutseid. Standardid aitaksid ühtlustada tehnoloogia arengut, vältimaks tulevikus mitteühildatavust. Lisaks aitaksid standardid luua ühtsed turutingimused kogu Euroopas. Samuti võimaldaksid standardid luua selged meetodid reisijate ja kauba transpordi vastavushindamiseks.

Nii koostalitlusvõime kui ka ohutuse tagamine nõuavad tihedat koostööd seadusandlike organite ja tehniliste komiteede vahel

Osalemine Euroopa tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel

Lisainfo: Triin Teppand