Skip to main content

Uue CEN-i ja ISO metallide komitee asutamisettepanekud

03.05.2023
Alternate Text

Paljud nüüdisaegsed tehnoloogiad ja tooted ning uute arendamine (päikesepaneelid, patareid, magnetid, tuuleturbiinid, kõvakettad) on oluliselt mõjutatud kriitilise tähtsusega metallide, mineraalide ja haruldaste muldmetallide kättesaadavusest. Hiljutiste kriiside ja toorainepuuduse tõttu on selle kaubarühma tähtsus kasvanud, kitsaskohtadeks on turu läbipaistvus ja usaldusväärsus, mis mõjutavad nii taastuvenergia eesmärkide saavutamist kui ka riiklikku julgeolekut.

Strateegilise ja jätkusuutliku lähenemise edendamiseks ning koostöö parendamiseks turu osapoolte vahel on rahvusvahelises ja Euroopa standardimisorganisatsioonides hääletamiseks esitatud kahe uue komitee asutamisettepanekud.

ISO komitee asutamisettepanek - erimetallid ja mineraalid

2021. aastal moodustas Rahvusvaheline Standardimisorganisatsioon ISO töörühma, kelle ülesandeks on tuvastada ja analüüsida rahvusvahelises standardimises kriitilise tähtsusega erimetallidega seotud kitsaskohti. Selle mitmeetapilise analüüsi käigus tuvastati olemas olevad rahvuslikud standardid ja dokumendid ning konsultatsioonide tulemusena tegi Prantsusmaa standardimisorganisatsioon AFNOR ettepaneku uue rahvusvahelise tehnilise komitee „Erimetallid ja mineraalid“ (specialty metals and minerals) asutamiseks. AFNOR on valmis haldama ka komitee sekretariaati.

Selle uue komitee käsitlusalas on valitud hulk erimetalle (antimon, berüllium, koobalt, kroom, grafiit, nioobium ja plaatina rühma metallid), nende terminoloogia, klassifitseerimise, proovivõtu, keemiliste analüüsimeetodite, transpordi ja kohale toimetamise tingimuste standardiseerimine.

Käsitlusalast jäävad välja valmistooted, jätkusuutlikkust ja kaevandamist puudutavad küsimused ning metallid ja mineraalid, mis on kaetud olemas olevate tehniliste komiteedega (nt tsink, vask ning nende sulamid, kergmetallid, haruldased muldmetallid jt).

CEN komitee asutamisettepanek – Haruldased muldmetallid

Euroopa Standardimiskomitees CEN on paralleelselt hääletamisel Saksamaa standardimisorganisatsiooni DIN esitanud uue Euroopa tehnilise komitee „Haruldased muldmetallid“ (rare earth) asutamisettepanek. Euroopa Komisjon on vastu võtnud kriitilise tähtsusega toorainete määruse, milles esitatud kriitilise tähtsusega materjalide hulgas on ka haruldased muldmetallid. Komisjon on määruses viidanud standardiseerimisele kui vahendile, mis toetab Euroopa majanduse jätkusuutlikku arengut. Loodava komitee sekretariaati hakkab haldama DIN.

Uus CEN-i komitee peegeldab ISO komitee ISO/TC 298 „Rare earth“ käsitlusala ja standardiseerib haruldaste muldmetallide kaevandamist, rikastamist, ekstraheerimist, eraldamist ning muundamist ühenditeks ja materjalideks (sh oksiidid, soolad, sulamis), mis on võtmetähtsusega tootmisprotsessis.

Lisaks käsitletakse terminoloogiat, katsemeetodeid, jätkusuutlikkuse, jälgitavuse ja ringlusevõttu aspekte. Komitee esimene eesmärk on algatada rahvusvaheliste standardite ülevõtt ning seejärel teha ettepanek uute standardite koostamiseks koostöös ISO-ga või algupäraste Euroopa standarditena.

Osalemine ISO ja CEN-i töös on võimalik Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemas olevate või uute Eesti komiteede kaudu. Nimetatud teemad ei kuulu hetkel ühegi Eesti komitee käsitlusalasse. Eesti huvipoolte tagasisidet ootame hiljemalt 22.05.2023.

Huvi ja küsimuste korral on kontaktisik Liis Tambek.