Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu esimene number

01.11.2022
Alternate Text

EVS Teataja novembrikuu esimene (01.11.2022) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

7 uut tõlget kommenteerimisel:
CEN/TR 16798-4:2017 „Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 4: Standardi EN 16798-3 nõuete tõlgendamine. Mitteeluhooned. Ventilatsiooni- ja ruumi konditsioneerimissüsteemide jõudlusnõuded (moodulid M5-1, M5-4)“,
ISO/TR 14121-2:2012 „Masinaohutus. Riskihindamine. Osa 2: Praktilised juhised ja meetodite näited“,
ISO/TR 22100-3:2016 „Masinaohutus. Seos ISO 12100 standardiga. Osa 3: Ergonoomiliste põhimõtete rakendamine ohutusstandardites“,
prEN 12846-1 „Bituumen ja bituumensideained. Väljavooluaja määramine väljavoolu viskosimeetriga Osa 1: Bituumenemulsioonid“,
prEN 14487-1 „Torkreetbetoon - Osa 1: Määratlused, spetsifikatsioonid ja nõuetele vastavus“,
prEN IEC 60601-2-54:2021 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-54: Erinõuded radiograafias ja fluoroskoopias kasutatavate röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“,
prEVS-EN ISO 1461 „Terasele kantavad kuumtsinkpinnakatted (tükktsinkimine). Nõuded ja katsemeetodid“.

Eestikeelsena saabus müügile 4 uut standardit:
EVS 669:2022  „Põlevkivi. Tuhasuse määramine",
EVS-EN 1852-1:2018+A1:2022 „Maa-alused isevoolsed plastist drenaaži- ja kanalisatsioonitorustikud. Polüpropüleen (PP). Osa 1: Torude, liitmike ja torustiku spetsifikatsioonid",
EVS-EN ISO 20553:2017  „Kiirguskaitse. Radioaktiivse materjaliga sisemise saastumise ohuga tööalaselt kokku puutuvate töötajate seire",
EVS-EN ISO 5667-1:2022 „Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 1: Proovivõtuplaanide koostamisjuhendid ja proovivõtumeetodid".