Skip to main content

Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu 2023 teine number

15.11.2023
Alternate Text

EVS Teataja novembrikuu teine (15.11.2023) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

7 uut tõlget on kommenteerimisel:
CEN/TS 15084:2006 „Lubiained. Lubjavajaduse määramise juhend“,
EN 1177:2018/prA1:2022 „Lööki nõrgendav mänguväljaku aluspinnakate. Katsemeetodid löögi nõrgendamise kindlaksmääramiseks“,
EVS-EN IEC 62722-1:2022 „Valgusti toimivus. Osa 1: Üldnõuded“,
EVS-EN ISO 6781-1:2023 „Ehitiste toimivus – soojuse, õhu ja niiskuse ebakorrapärasuste tuvastamine ehitistes infrapunameetoditega. Osa 1: Üldised protseduurid (ISO 6781-1:2023)“,
prEN 13369 „Betoonvalmistoodete üldeeskirjad“,
prEN 13485 „Õhu või toote sisetemperatuuri mõõtmise termomeetrid temperatuuritundlike kaupade transportimisel, ladustamisel ja levitamisel – Katsed, toimimine, sobivus“,
prEN 13486 „Õhu või toode sisetemperatuuri mõõtmise temperatuurimeerikud ja termomeetrid temperatuuritundlike kaupade transportimisel, ladustamisel ja levitamisel – Perioodiline vastavuskontroll“.

Eestikeelsena saabus müügile 4 uut standardit:
EVS-EN 14488-3:2023 „Torkreetbetooni katsetamine. Osa 3: Kiudarmeeritud tala katsekehade paindetugevused (esmane piirpaindetugevus, maksimaalne tugevus ja jääktugevus)",
EVS-EN 50708-2-3:2022 „Jõutrafod. Täiendavad Euroopa nõuded. Osa 2-3: Keskmised jõutrafod. Tarvikud",
EVS-EN ISO 4037-3:2021 „Kiirguskaitse. Dosimeetrite ja doosi kiiruse mõõteseadmete kalibreerimiseks ning nende footoni energiast sõltuva koste määramiseks kasutatav röntgen- ja gammaetalonkiirgus. Osa 3: Pindala- ja isikudosimeetrite kalibreerimine ning nende koste mõõtmine kiirguse energia ja langemisnurga funktsioonina",
EVS-ISO 2789:2023 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline raamatukogustatistika".

Määruses 305/2011 (endine direktiiv 89/106/EMÜ) „Ehitustooted“ uuendati viis harmoneeritud standardit.

Head lugemist!