Skip to main content

Intellektuaalomand

Algupäraste Eesti standardite korral käsitleb intellektuaalomandi kaitse aluste lahenduste kaasamise poliitikat Eesti standarditesse ja EVS-i standardilaadsetesse dokumentidesse Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse juhend EVS JUHEND 2.

Standardisse intellektuaalomandi kaitse aluse lahenduse kaasamisel võib ette tulla kolme tüüpi lahendusi. Intellektuaalomandi kaitse aluse lahenduse omanik (nt patendiomanik)

  1.  on nõus andma tasuta litsentse mittediskrimineerivatel alustel ja mõistlikel tingimustel,
  2.  on nõus andma litsentse mittediskrimineerivatel alustel ja mõistlikel tingimustel (kuid mitte tasuta),
  3.  ei ole nõus punkti 1 ega 2 lahendusega.

Eesti standardis, standardikavandis või EVS/TS-is tuvastatud vältimatult vajaliku intellektuaalomandi kaitse aluse (nt patenteeritud) lahenduse korral deklareerib (vt juhendi EVS JUHEND 2 lisa B vorm) lahenduse omanik, millistel alustel on ta nõus standardi rakendamiseks vältimatult vajaliku intellektuaalomandi kaitse aluse lahenduse korral litsentsi andma. Sellised deklaratsioonid teeb Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus oma veebilehel kättesaadavaks.

Kui intellektuaalomandi kaitse aluse lahenduse omanik ei ole nõus litsentseerima igat taotlejat mittediskrimineerivatel ja mõistlikel tingimustel, algatatakse standardimuudatuse või uustöötluse koostamine, et selline lahendus dokumendist eemaldada.

Standardite rakendamise lihtsustamiseks avaldab EVS asjakohast teavet vältimatult vajalike intellektuaalomandi kaitse aluste (nt patenteeritud) lahenduste kohta.

See teave ei pruugi olla lõplik ega täielik, vaid piirdub EVS-ile teadaoleva ja laekunud deklaratsioonides esitatud infoga. Standardi kasutajad peaksid sellise deklaratsiooni olemasolu korral kontakteeruma selles viidatud intellektuaalomandi kaitse aluste lahenduste omaniku kontaktisikuga, et selgitada, mil viisil on lubatud lahenduse kasutamine (nt kas on vajalik sõlmida litsentsileping vms).

Euroopa ja rahvusvaheliste standardite korral lähtub CEN-i, CENELEC-i, ISO ja IEC intellektuaalomandi kaitse aluste lahenduste standarditesse kaasamise poliitika samadest põhimõtetest mis algupäraste Eesti standardite korral. Põhimõtete kohta vt: Euroopa standardite korral🡭 ja rahvusvaheliste standardite korral🡭.