Koostamisel on algupärase lamekatuse standardi EVS 920-5 uustöötlus

15.02.2021
Alternate Text

Alustatud on EVS/TK 60 käsitlusalasse kuuluva EVS 920-5 "Osa 5: Lamekatused" uustöötluse koostamisega. Ettepaneku uustöötluse koostamiseks on esitanud Eesti Katuse-ja Fassaadimeistrite Liit.

Antud standardi käsitlusala määratleb nõuded lamekatuste konstruktsiooni- ja sõlmlahenduste ehitamiseks ning peamised nõuded lamekatustel kasutavatele materjalidele. Standard määrab nõuded toodetele ja paigalduslahendustele nende kasutamiseks tavalistes ekspluatatsioonitingimustes. Lamekatuseks loetakse katuseid, mille kalle on 1:10 või sellest väiksem ja on üldjuhul kaetud rullmaterjaliga või katkematu hüdroisolatsiooniga.

Standard on mõeldud juhindumiseks lamekatuste paigaldajatele, üldehitajatele, materjalide tootjatele, projekteerijatele, arhitektidele, ehitusjärelevalvele, ekspertidele ja kasutajatele. 

Uustöötluse käigus on plaanis ajakohastada ning parendada olemasolevat standardit. Uuendamist vajavad kallete, aurutõkete, soojustamise ja bituumenrullmaterjali paigaldamise osa. Samuti on hetkel plaanis täiendada uute tehnoloogiate valguses vedelplasti, ekspluateeritavate katuste ja turvavarustuse teemasid.

Standardikavandi eeldatav arvamusküsitlus algab 2021. a septembris ja on kestvusega 2 kuud.

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Katrin Kaasik.