Koostamisel algupärase standardi EVS 652:1994 uustöötlus

27.03.2020
Alternate Text

EVS/TK 57 "Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine" on esitanud koostamisettepaneku Eesti algupärase standardi EVS 652:1994 "Põlevkiviõlid. Tahkete lisandite ja tuhasuse määramise meetod" uustöötluse koostamiseks.

Standard käsitleb põlevkivi termilisel töötlemisel saadud õlides sisalduvate tahkete lisandite ja tuhasuse samas proovis määramise meetodit. Meetod seisneb põlevkiviõli tolueeniga ekstraheerimises, millega eraldatakse õlist tahked (mineraalsed) ja tolueenis mittelahustuvad orgaanilised lisandid ja määratakse nende massiosa, mis seejärel kuumutatakse tuhasuse määramiseks.

Standardi uustöötluse koostamiseks on moodustatud  EVS/TK 57 juurde töörühm, mille koosseisu kuuluvad Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse Kütuste tehnoloogia teadus- ja katselaboratooriumi töötajad: O. Pihl (laborijuhataja), H. Riisalu (vanemteadur), M. šepelevitš (keemiainsener), O. Ademson (laborant).

Standardikavandi eeldatav arvamusküsitlus algab aprillis 2020.

Lisainfo: Triin Teppand