Koostamisel algupärase standardi EVS 925:2015 muudatus

18.05.2020
Alternate Text

EVS/TK 02 "Tsement ja lubi" on esitanud koostamisettepaneku Eesti algupärase standardi EVS 925:2015 " Materjal teede aluste stabiliseerimiseks. Koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid" muudatuse koostamiseks.

See Eesti standard kirjeldab tööstuslikult valmistatavaid teede aluste stabiliseerimiseks kasutatavaid materjale, mille tootmine põhineb kohaliku tsemendi-ning põlevkivitööstuse kõrvalproduktide kasutusse suunamisel. Selliste stabiliseerivate materjalide kasutamine põhineb pikaaegsel kasutuskogemusel, toetudes Eesti looduslikele oludele, kasutatavatele kohalikele materjalidele, väljatöötatud teede konstruktsioonilahendustele, andes sealjuures majanduslikult otstarbeka lahenduse. Standard liigitab materjalid 2-, 7- ja 28-päevase survetugevuse põhjal ning määrab kindlaks materjalide mehaanilised, füüsikalised ja keemilised omadused. Samuti esitatakse nõuded tootmisele, vastavushindamisele, tarnimisele ja tähistamisele. Standardi käsitlusalasse ei kuulu ehitusplatsil koostisosade segamise teel valmistatud tooted.

Muudatuse koostamise põhjenduena tuuakse välja vajadus  kasutada  teedeehituses  aluste  omaduste  parandamiseks  võimalikult  keskkonnasäästlikke materjale.  Pikaajalise  kohaliku  arendustöö  käigus  on  otsitud  erinevaid  lahendusi  teede  aluste omaduste  parandamiseks,  lähtudes  piirkonna  looduslikest  oludest  ning  kasutades  ära  selleks peamiselt kohaliku tsemendi-ning põlevkivitööstuse kõrvalprodukte.  Standardi eesmärk on suunata edaspidisesse   kasutusse   keskkonda   potentsiaalselt   koormavad   materjalid, mille   kasutuse tulemusena on võimalik ehitada nõuetele vastavaid teede aluseidning mille tootmise CO2 heide ühiku kohta on võimalikult väike.

Standardikavandi eeldatav arvamusküsitlus algab 2020. a juunis (kestus 2 kuud).

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Katrin Kaasik.