Koostamisel on standardi EVS 860-5 uustöötlus

11.11.2022
Alternate Text

EVS/TK 30 “Tehnosüsteemide soojusisoleerimine” käsitlusalas on koostamisel prEVS 860-5 ”Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 5: Torustikud, mahutid ja seadmed. Dimensioneerimine”. Tegemist on uustöötlusega standardile EVS 860-5:2017. Koostamisettepaneku standardi uuendamiseks esitatas MTÜ Eesti Isolatsiooniettevõtjate Liit.

Standard käsitleb torustike, mahutite ja seadmete soojus- ja külmaisolatsiooni dimensioneerimist, sisaldades isolatsiooni paksuste tabeleid. Tegemist on ühe osaga “Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine” sarjast, mis täielikult järgituna kõigi projekteerijate, ehitajate ja isoleerijate poolt, võimaldaks kokku hoida kogu Eesti ulatuses hinnanguliselt 0,5 TWh energiat, mille tulemusena väheneks energiatootmise vajadus ning ka keskkonna saastatus.

Standardi uuendamise vajadus tuleneb tehnoloogiste protsesside arengust ning lähtedokumendina kasutatakse Soome töötleva tööstuse standardimisliidu (PSK Standardisointi) standardit PSK 3704:2021.

Koostatava standardikavandi eeldatav arvamusküsitlus algab 2023. aasta jaanuaris. Arvamusküsitluse algamise kohta on võimalik endale tellida teavitus lisades standardi EVS 860-5:2017 monitooringusse või liitudes standardite infoteenusega. Arvamusküsitluste kohta leiab infot ka EVS Teatajast.

Lisainformatsiooni saamiseks on kontaktisikuks Käti Liiv.