Algab standardi "Kukersiitpõlevkivi. Tuhasuse määramine" uustöötluse koostamine

07.01.2022
Alternate Text

Tulenevalt standardi aegumisest ja viidatavate dokumentide asendumisest alustatakse standardi EVS 669:1996 uustöötluse prEVS 669 „Kukersiitpõlevkivi. Tuhasuse määramine“ koostamisega.

Standard käsitleb kukersiitpõlevkivi tuhasuse määramise meetodit. Standardi järgi määratakse tuhasust nii kauba-põlevkivi koondproovil, ühtlustatud proovil kui ka maavara ja tehnoloogilise uuringu otstarbeks võetud proovikihil, puursüdamikul, rikastamise jäägil ning teistel põlevkivi proovidel, mis on võetud ja valmendatud analüüsideks kooskõlas kehtiva normdokumendiga.

Kavandi arvamusküsitlusperiood kestusega 2 kuud algab eeldatavasti 2022. aasta augustis.

Ettepaneku standardi koostamiseks esitas ja standardi koostab Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus. Standard kuulub tehnilise komitee EVS/TK 57 „Põlevkivi“ käsitlusalasse.

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktisik Maarika Uusmaa.