Lähetustoetus

Lähetustoetusest hüvitatakse kuludokumentide alusel tagasiulatuvalt komitee koosolekul osalemisega seotud

 • transpordikulusid (nt lennukipilet, rongipilet, metroopilet jne) ja
 • majutuskulusid (nt hotelliarve, linnamaks jne).

Muid lähetusega seotud kulusid ei hüvitata (sh päevaraha, toitlustamine, reisitõrkekindlustus jne).

Lähetustoetuseks kvalifitseerumise tingimused:
 • soov osaleda oma komitee peegeldatava CEN-i, CENELEC-i, ISO või IEC tehnilise komitee, projektkomitee või muu töögrupi koosolekul või uue ESO/RSO komitee asutamiskoosolekul;
 • selgelt on väljendatud koosolekul osalemise vajadus;
 • ollakse aktiivse EVS/TK või EVS/PK liige või liikme volitatud esindaja;
 • teave lähetustoetuse soovist on esitatud EVS-ile piisava ajavaruga enne koosolekul osalemise registreerimise hiliseimat kuupäeva ning registreerimine üritusel osalemiseks on juba avatud;
 • koosoleku toimumise ja kulude tekkimise aeg on käimasoleva aasta veebruarikuu algusest kuni detsembrikuu lõpuni;
 • aastas juba korra hüvitist saanud komitee liige või liikme esindaja ei saa samal aastal uut hüvitist järgmisel koosolekul osalemiseks, v.a olukorras, kus
  • nõuetekohane taotlus esitatakse käimasoleva aasta teisel poolaastal;
  • puuduvad konkureerivad taotlused;
  • lähetusfondis on piisavalt vahendeid.
Lähetustoetuse taotlemine ja koosolekul osalemine:
 • esita EVS-ile avaldus Euroopa või rahvusvahelise standardimisorganisatsiooni tehnilise töörühma koosolekul osalemiseks, märkides ära soovi saada EVS-ilt lähetuskulude (osalist) hüvitamist – avalduse vormi leiad juhendite ja vormide lehelt;
 • avalduse saamisel hindab EVS toetuse taotleja vastavust eespool viidatud tingimustele ning annab tagasisidet;
 • positiivse toetusotsuse korral sõlmitakse lähetustoetuse kirjalik kokkulepe ning registreeritakse osaleja koosolekule;
 • organiseeri lähetus ja säilita kuludokumendid (EVS ei organiseeri lähetust, sh transpordipiletite broneerimist/ostmist, majutuse leidmist jne);
 • osale koosolekul.
Pärast toimunud koosolekut hiljemalt nelja nädala jooksul:
 • esita EVS-ile lähetuse osalusaruanne – aruande vormi leiad juhendite ja vormide lehelt;
 • esita lähetuskulude aruanne koos transpordi- ja majutusarve(te)ga ning nende tasumist tõendavate kuludokumentide koopiatega (maksekorraldused, maksekaartide kviitungid vms); seejuures võib lähetuskulude aruande esitada nt Exceli tabelina;
 • EVS hüvitab kulud sõlmitud lähetustoetuse kirjaliku kokkuleppe kohaselt.