Skip to main content

Uue ISO projektkomitee “Kasutatud kaupade piiriülene kaubandus” asutamisettepanek

03.07.2024
Alternate Text

Hiina standardimisorganisatsioon SAC on teinud ettepaneku “uue” projektkomitee asutamiseks (PC 245 taasaktiveerimine): “Kasutatud kaupade piiriülene kaubandus” (Cross-border trade of second-hand goods).

Seoses e-kaubanduse kiire kasvuga on üha tavalisemaks muutunud piiriülesed tehingud kasutatud kaupadega (riided, elektroonika jne). Tagamaks tarbijate tervise ja ohutuse, peavad ka kasutatud kaupade tooted vastama põhinõuetele. Ohtlike ja mittesäästlike kasutatud kaupade turule sattumine võib tuua kaasa tõsiseid tervise- ja ohutusriske ning ressursside raiskamise probleeme importivale riigile.

Lisaks on online kaubanduse tõus toonud välja kasutatud kaupade puhul mure toote autentsuse üle ja selle pärast, kuidas hankida teavet ja kaitsta tarbijaid, et tagada toodete vastavus tervise-, ohutus, toimivus- ja jätkusuutlikkuse nõuetele. Ilma piisavate andmeteta (nt kasutatud asjade seisukord, ajalugu), ei saa tarbijad teha teadlikke otsuseid ning võivad endale osta võltsitud või ohtlikke tooteid.

Andmed on vajalikud ka turu tõhusaks reguleerimiseks. Ilma korralike andmete ja platvormideta ei saa rakendada kvaliteedikontrolli meetmeid, et vältida ohtlike kaupadega tehinguid ning ametivõimudel on raskusi kasutatud kaupade turujärelvalvega, mis toob omakorda kaasa suurema pettuste esinemissageduse.

Kasutatud kaupade piiriülene kaubandus

Projektkomitee loomine on vajalik, et üle vaadata 2017. aastal avaldatud standard ISO 20245:2017 “Cross-border trade of second-hand goods” kasutatud kaupade piiriülese kauplemise kohta. Ettepanek on jagada ISO 20245 standardi uustöötlus kaheks osaks, kus 1. osa keskendub üldnõuetele ja 2. osa keskendub asjakohasele andmevahetusele erinevate osalejate vahel tarneahelas.

Standardi ISO 20245 2. osa koostamisettepanek esitatakse hiljem koostöös tehnilise komiteega ISO/TC 154 “Processes, data elements and documents in commerce, industry and administration”.

EVS ootab Eesti huvi osas sisendit hiljemalt 5. augustiks 2024. Osalemine Euroopa ja rahvusvahelistes tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Huvi ja täiendava teabe saamiseks on kontaktisik Heili Ruus.