Uus algupärane standard prEVS 945 on arvamusküsitlusel

03.03.2023
Alternate Text

Standardikavandi on koostanud MTÜ Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts. Kuni käesoleva ajani puuduvad Eestis reoveepuhastite projekteerimise, ehitamise ja opereerimise juhised, mistõttu oli vajalik koostada dokument, mis reguleerib vastavat valdkonda. Praegu kasutavad kõik teemaga seotud osapooled erinevaid välismaa juhiseid, mis võivad omavahel erineda ning keele erinevuse tõttu ei pruugi olla kõigile arusaadavad.

See koostamisel olev Eesti standard sätestab raamnõuded reovee väikepuhasti (kuni 1999 IE) toimimisele, projekteerimisele, ehitamisele, rekonstrueerimisele, kasutamisele ja hooldusele. Standardis esitatud nõuete ja ettekirjutuste täitmine peab kindlustama reoveepuhasti pideva ja ohutu töö. Standardis on arvestatud kehtivate õigusaktide ja direktiivdokumentidega. Standard arvestab reoveepuhastite tänapäevast tehnilist taset ja on kooskõlas Euroopa Liidu asjakohaste standarditega.

Standardi koostamisel on juhindutud asjakohastest kaasaegsetest Saksamaa reovee puhasteid puudutavatest juhendmaterjalidest DWA-A 131, DWA-A 226 ja DWA-M 215-1. Koostatava standardikavandi arvamusküsitluse periood on 01.03-29.04.2023.

Kavand on kättesaadav siit ja kommenteerimiseks on vajalik EVS kasutajakonto olemasolu. Lisainformatsiooni saamiseks on kontaktisikuks Käti Liiv.