Uue ISO tehnilise komitee asutamisettepanek - Sotsiaalne vastutustundlikkus

21.05.2020
Alternate Text

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus tehniline komitee "Sotsiaalne vastutustundlikkus" (Social Responsibility). Ettepaneku tehnilise komitee moodustamiseks esitas Prantsuse standardimisorganisatsioon (AFNOR), kes on avaldanud valmisolekut projekti ka juhtima asuma.
Sotsiaalse vastutuse juhtimine hõlmab terviklikku ja integreeritud lähenemisviisi paljude küsimuste jaoks, mille eesmärk on aidata kaasa säästvale keskkonna-, sotsiaalsele ja majanduslikule arengule.

Kavandatava komitee tööprogramm koosneb kolmest punktist:
1. ISO 26000 kaasajastamine. Revideerimine ja uuendamine on vajalik, kuna tänaseid ootused on muutunud ja oluline on aidata organisatsioonidel määratleda oma eesmärgid ja töötada välja strateegiad ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamiseks. Uuendamine ja vastavusse viimine toimub tihedas koostöös vastavate ISO tehniliste komiteega.
2. Ühe või mitme rakendussuunise või standardi väljatöötamine toetamaks sotsiaalse vastutuse integreerimist igat tüüpi organisatsioonidesse.
3. Suuniste või standardite väljatöötamine konkreetsetes sotsiaalse vastutuse küsimustes. Spetsiifiliste küsimuste (nt haridus ja kultuur, kogukonna kaasamine) ja tööriistade (nt olulisuse maatriks, sidusrühmade maatriks) standardite väljatöötamine, võttes arvesse organisatsioonide suurust ja sektoreid. See põhineb ISO 26000 soovituste ning organisatsioonide konkreetsete ja praeguste vajaduste ristkontrollil.

Loodav tehniline komitee teeks koostööd olemasolevate komiteedega (nt juhtimine - TC 309, keskkond - TC 207, jagamismajandus - TC 324).

Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 10.07.2020.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Maarika Uusmaa