Standardimise KKK

Millised on nõuded komitee otsuste vastuvõtmiseks?

Juhendi EVS JUHEND 6 järgi võtab komitee vastu otsuseid kas koosolekutel või kirjalikult väljaspool koosolekuid.

Komitee koosoleku toimumisest teavitatakse liikmeid vähemalt üks nädal ette. Koosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija ning see tehakse nädala jooksul kättesaadavaks kõigile komitee liikmetele ja EVS-ile.

Väljaspool koosolekut vastu võetava otsuse eelnõud esitatakse kõigile komitee liikmetele vähemalt üks nädal enne hääletamise tähtpäeva. Hääletusprotokollis näidatakse hääletuse tulemus (sh liikmete hääled) ning selle allkirjastab komitee esimees või projektijuht. Hääletusprotokoll tehakse nädala jooksul kättesaadavaks kõigile komitee liikmetele ja EVS-ile.

Küsimused, mis vajavad otsustamiseks lihthäälteenamusest teistsugust konsensust:

Otsustamist vajav küsimus Häälte osakaal otsuse vastuvõtmiseks Märkused
EVS/TK või EVS/PK asutamine Ühehäälne  
Komitee liikmeks vastuvõtmine Komitee esimehe või projektijuhi kirjalik kinnitus Komitee liikmeks võetakse kõik komitee käsitlusalal tegutsevad Eestis registreeritud või Eesti seaduste kohaselt asutatud organisatsioonid ja füüsilisest isikust ettevõtjad.
Komitee liikme liikmelisuse lõpetamine 2/3 komitee hääleõiguslike liikmete poolthääl nt kui liige ei osale pikka aega komitee töös vms
Komitee käsitlusala või projektikirjelduse muutmine 3/4 komitee hääleõiguslike liikmete poolthääl nt peegeldatava komitee lisamine vms
EVS/TK tegevuse lõpetamine 3/4 komitee hääleõiguslike liikmete poolthääl  
Administratiivkulude katmist puudutav kokkulepe Kõigi kokkuleppes osalejate nõusolek  
Eesti standardi kehtestamise ettepanek 2/3 komitee hääleõiguslike liikmete poolthääl Ettepanek Eesti standardi kehtestamiseks peab põhinema komitee liikmete konsensusel.
Poolthääleks loetakse ainult hääletaja selgelt ja ühemõtteliselt väljendatud tingimusteta nõusolekut. Poolthääleks ei loeta tagasiside puudumist.
Kuidas toimub Euroopa ja rahvusvaheliste standardikavandite hääletamine?

Arvamusküsitlusel ja formaalsel hääletusel olevate Euroopa kavandite ning rahvusvaheliste kavandite, mille koostamises osaletakse osalejaliikmena (P-liikmena), hääletamine toimub komitee antud sisendi põhjal tsentraalselt Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kaudu.

Teiste hääletuste korral (nt komitee sisehääletus) vastutab sisendi andmise eest asjakohane komitee.

Ülevaatlikus tabelis | 120 KB | PDF on esile toodud hääletusprotseduurid, hääletuste kestus ja hääletajad.