Skip to main content

Standardimise KKK

Millised on nõuded komitee otsuste vastuvõtmiseks?

Juhendi EVS JUHEND 6 järgi võtab komitee vastu otsuseid kas koosolekutel või kirjalikult väljaspool koosolekuid.

Komitee koosoleku toimumisest teavitatakse liikmeid vähemalt üks nädal ette. Koosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija ning see tehakse nädala jooksul kättesaadavaks kõigile komitee liikmetele ja EVS-ile.

Väljaspool koosolekut vastu võetava otsuse eelnõud esitatakse kõigile komitee liikmetele vähemalt üks nädal enne hääletamise tähtpäeva. Hääletusprotokollis näidatakse hääletuse tulemus (sh liikmete hääled) ning see lisatakse otsusele, mille allkirjastab komitee esimees või projektijuht. Otsus tehakse nädala jooksul kättesaadavaks kõigile komitee liikmetele ja EVS-ile.

Üldiselt peab komitee otsuse vastuvõtmiseks selle poolt hääletama üle 50 % komitee hääleõiguslikest liikmetest. Järgnevalt on loetletud küsimused, mis vajavad otsustamiseks teistsugust konsensust:

Otsustamist vajav küsimus Häälte osakaal otsuse vastuvõtmiseks Märkused
Komitee asutamine Ühehäälne  
EVS/TK käsitlusala või EVS/PK  projektikirjelduse muutmine 3/4 komitee hääleõiguslike liikmete poolthääl nt peegeldatava komitee lisamine vms
EVS/TK või EVS/PK tegevuse lõpetamine 3/4 komitee hääleõiguslike liikmete poolthääl  
Komitee liikme liikmesuse lõpetamine komitee algatusel 2/3 komitee hääleõiguslike liikmete poolthääl  
Eesti algupärase standardikavandi ja
standardikavandi, mille aluseks on
modifikatsioonide või rahvuslike lisadega
rahvusvaheline standard, heakskiit
arvamusküsitlusele korraldamiseks
2/3 komitee hääleõiguslike liikmete poolthääl Standardikavandi heakskiitmine peab põhinema komitee liikmete konsensusel.
Eesti standardi kehtestamine 2/3 komitee hääleõiguslike liikmete poolthääl Ettepanek Eesti standardi kehtestamiseks peab põhinema komitee liikmete konsensusel.
Eesti algupärase standardi tühistamine 2/3 komitee hääleõiguslike liikmete poolthääl Ettepanek Eesti standardi tühistamiseks peab põhinema komitee liikmete konsensusel.
Komitee liikmeks vastuvõtmine Komitee esimehe või projektijuhi kirjalik kinnitus  
Administratiivkulude katmist puudutav kokkulepe Kõigi kokkuleppes osalejate nõusolek  
Poolthääleks loetakse ainult hääletaja selgelt ja ühemõtteliselt väljendatud tingimusteta nõusolekut. Poolthääleks ei loeta tagasiside puudumist.
Kuidas toimub Euroopa ja rahvusvaheliste standardikavandite hääletamine?

Arvamusküsitlusel ja formaalsel hääletusel olevate Euroopa kavandite ning rahvusvaheliste kavandite, mille koostamises osaletakse osalejaliikmena (P-liikmena), hääletamine toimub komitee antud sisendi põhjal tsentraalselt Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kaudu.

Teiste hääletuste korral (nt komitee sisehääletus) vastutab sisendi andmise eest asjakohane komitee.

Ülevaatlikus tabelis | 120 KB | PDF on esile toodud hääletusprotseduurid, hääletuste kestus ja hääletajad.