Standardite rahastamine

Algupäraste standardite koostamist ja standardite tõlkemeetodil ülevõttu rahastavad üldiselt nende avaldamisest huvitatud pooled (eraettevõtted, erialaliidud, riigiasutused jne). Paljusid standardeid koostavad või tõlgivad ka tehniliste komiteede liikmed, kaasamata (komitee)väliseid lisaressursse.

Kui tehnilisel komiteel ei ole võimalik rahastada standardi koostamist/tõlkimist või kui on vaja lisaraha, on komiteedel võimalik taotleda töö (osalist) rahastust Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuselt, tehes sellekohase märke töö koostamisettepanekusse (vt koostamisettepanekud).

Standardikeskus hindab iga laekunud ettepaneku korral

  • standardi olulisust,
  • standardi või tõlke eeldatavat kasutajate hulka,
  • varasemat koostamis- või tõlkimispraktikat,
  • sobivate ekspertide olemasolu,
  • ettepaneku esitaja valmisolekut panustada töö valmimisse.