Uue ISO projektkomitee asutamisettepanek - Juhised organisatsiooni standardimise eeliste hindamiseks

27.05.2021
Alternate Text

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on Hiina standardimisorganisatsiooni (SAC) ettepanekul hääletusel uue standardi (ja seega projektkomitee) „Guidance on evaluating standardisation benefits for organisation“ (Juhised organisatsiooni standardimise eeliste hindamiseks) loomine.

2010. aastal tuli ISO välja organisatsiooni standardimisest saadava kasu hindamise metoodikaga, mis põhines väärtusahela teoorial, et kavandada ja viia läbi valdkonna uuringuid liikmesriikide poolt. Seda metoodikat ei ole senini välja töötatud rahvusvahelise standardina, mis tegelikult piirab organisatsioone saamaks standardimisest suuremat kasu. Hüvede hindamise põhimõte, meetodite ja protseduuride mõistmiseks ja rakendamiseks.

Loodav dokument annab organisatsioonidele juhiseid standardimise majanduslike ja sotsiaalsete hüvede hindamise põhimõte, meetodite ja protseduuride mõistmiseks ja rakendamiseks. Standard on organisatsioonidele kasulik standardimise eeliste mõõtmiseks ja nende abil oma standardimise sisendite parendamiseks.

Hetkel puudub antud valdkondaga seotud Eesti komitee. Osalemine ISO tehnilistes komiteedes ja projektkomiteedes on võimalik Eesti Standardimis-ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 14.07.2021.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Maarika Uusmaa