Uue ISO projektkomitee asutamisettepanek - Terminid online mängudes

13.05.2021
Alternate Text

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on Hiina standardimisorganisatsiooni (SAC) ettepanekul hääletusel uue projektkomitee „Online Game Term“ (Terminid online mängudes) loomine.

Terminoloogia kiire arenguga on online mängude tööstus muutunud oluliseks kultuurikandjaks kogu maailmas, kuid puudub sellekohane terminoloogia põhistandard. Pidades silmas ametiasutuste nõudeid ja turu arenguvajadusi on vajalik välja töötada põhistandardid lahendamaks sotsiaalseid probleem, parandada mängutööstuse juhtimist ja teenuste taset ning täita paremini sotsiaalseid kohustusi.

Koostatatav standard määratleb online mängude valdkonnas mängužanrite mängude uurimis- ja arendustegevuse, mänguoperatsioonide, mängude autoriõiguste ja e-spordi mõisted ning terminid.

Hetkel puudub antud valdkondaga seotud Eesti komitee. Osalemine ISO tehnilistes komiteedes ja projektkomiteedes on võimalik Eesti Standardimis-ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 02.07.2021.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Maarika Uusmaa