Arvamusküsitlusele on saadetud EVS/TK28 „Välisõhk ja kiirgusohutus“ käsitlusalas olev algupärane standardikavand „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“.
Uus standard loob ühtsed alused puhtusastmete kokku leppimiseks ja puhtuse hindamiseks tervishoiuasutustes.
Standardis täpsustatakse laenamise eesmärgil tehtavat hindamist ja selle üldpõhimõtteid.
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.03.2023).
Arvamusküsitlusele on saadetud EVS/TK 48 „Vee- ja kanalisatsioonitehnika“ käsitlusalas olev algupärane standard reovee väikepuhastite projekteerimise kohta.
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.03.2023).