Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (03.08.2020).
Loodud komitee eesmärgiks on töötada välja valdkonna põhimõtted, raamistik, juhised ja tugivahendid kõigile asjaomastele organisatsioonidele suurendamaks nende panust säästvasse arengusse.
Hollandi standardimisorganisatsioon (NEN) on teinud ettepaneku uue tehnilise komitee „Sustainable fisheries, aquaculture and fishing gear“ (Säästev kalandus, vesiviljelus ja püügivahendid) asutamiseks.
Loodud komitee tegevusalaks saab antimikroobse toimega pindade biotsiidse toime ja tõhususe hindamiseks kasutatavate katsemetodite standardimine.
Rahvusvahelise tehnilise komitee eesmärk on liitiumi kaevandamise, rikastamise, ekstraheerimise, eraldamise ja liitiumiosakeste vajalikeks liitiumiühenditeks/-materjalideks muutmise standardiseerimine.
Eestis kehtiva standardi EVS 914 „Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine “ aluseks on Põhjamaade ühine standard INSTA 800. Seoses INSTA 800 uuenemisega on nüüd ka EVS 914 ajakohastatud vastavalt rahvusvahelisest standardist tulenevatest muudatustest.