Ilmunud on EVS Teataja juunikuu esimene number

03.06.2020
Alternate Text

EVS Teataja juunikuu esimene (02.06.2020) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

16 uut tõlget kommenteerimisel - EN 50131-1:2006/prA3:2019 „Häiresüsteemid. Sissetungi- ja paanikahäire süsteemid. Osa 1: Üldnõuded“, EVS-EN 15885:2018 „Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike renoveerimise, remondi ja asendamise tehnikate liigitamine ja omadused“, EVS-EN 50131-1:2006/A2:2017 „Häiresüsteemid. Sissetungi- ja paanikahäire süsteemid. Osa 1: Üldnõuded“, EVS-EN 813:2008 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Istumisrakmed“, EVS-EN ISO 11133:2014/prA2 „Toidu, loomasööda ja vee mikrobioloogia. Söötmete ettevalmistamine, valmistamine, säilitamine ja toimivuse kontrollimine. Muudatus 2“, EVS-EN ISO 6892-1:2019 „Metalsed materjalid. Tõmbekatse. Osa 1: Meetod katsetamiseks toatemperatuuril“, EVS-IEC 60050(702):2001/prA4 „Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 702: Võnkumised, signaalid ja vastavad seadmed“, EVS-IEC 60050(713):2001/prA3 „Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 713: Raadioside: saatjad, vastuvõtjad, võrgud ja ekspluatatsioon“, prEN 15269-20 „Uste, luukide ja avatavate akende ning nende suluste tulepüsivuse ja/või suitsupidavuse katsetulemuste kasutusulatuse laiendamine. Osa 20: Hingede ja pöördtelgedega terasest, puidust ja metallprofiilidest uksekomplektide suitsupidavus“, prEN 469 „Tuletõrjujate kaitserõivad. Toimivusnõuded kaitserõivastele tulekustutustöödel“, prEN 81-72 „Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Inimeste ja kauba transpordi liftid. Osa 72: Tuletõrjujate lift“, prEN 81-73 „Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Inimeste ja kauba transpordi liftide eriotstarbelised rakendused. Osa 73: Liftide käitumine tulekahju korral“, prEN 933-2 „Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine. Osa 2: Terastikulise koostise määramine. Katsesõelad, avade nimimõõtmed“, prEVS-EN 12697-28 „Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 28: Proovide ettevalmistamine sideainesisalduse, veesisalduse ja terastikulise koostise määramiseks“, prEVS-EN 12697-34 „Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 34: Marshalli katse“, prEVS-EN ISO 6887-5 „Toiduahela mikrobioloogia. Katseproovide, algsuspensiooni ja kümnendlahjenduste valmistamine mikrobioloogiliseks uuringuks Osa 5: Erieeskirjad piima ja piimatoodete ettevalmistamiseks“.

Tühistamisküsitlusel on 5 standardit  - EVS-EN 55024:2010 „Infotehnoloogiaseadmed. Häiringutaluvuse tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid“, EVS-EN 55024:2010/A1:2016 „Infotehnoloogiaseadmed. Häiringutaluvuse tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid“, EVS-EN 55024:2010+A1:2016 „Infotehnoloogiaseadmed. Häiringutaluvuse tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid“, EVS-EN 55103-2:2009 „Elektromagnetiline ühilduvus. Professionaalseks kasutamiseks mõeldud audio-, video- ning audiovisuaalsüsteemide ja etendusvalgustuse juhtseadmete tooteperekonna standard. Osa 2: Häiringukindlus“, EVS-EN 60335-2-61:2003/A11:2019 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa  2-61: Erinõuded termiliste laoruumide küttekehadele“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN ISO 11133:2014/A2:2020 „Toidu, loomasööda ja vee mikrobioloogia. Söötmete ettevalmistamine, valmistamine, säilitamine ja toimivuse kontrollimine. Muudatus 2“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 08.2020, EN ISO 6887-5:2020 „Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products (ISO 6887-5:2020)“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 08.2020.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid - eestikeelsena saabus müügile 9 uut standardit:
EVS-EN 12697-11:2020 „Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 11: Täitematerjali ja bituumeni vahelise nakke määramine“
EVS-EN 13598-2:2020 „Maa-alused surveta äravoolu ja kanalisatsiooni plasttorustikud. Plastifitseerimata polü(vinüülkloriid) (PVC-U), polüpropüleen (PP) ja polüetüleen (PE). Osa 2: Hooldus- ja kontrollkaevude spetsifikatsioonid“
EVS-EN 13823:2020 „Ehitustoodete tuletundlikkuse katsed. Ehitustoodete, välja arvatud põrandakattematerjalide termiline mõjutamine üksiku põleva objekti poolt“
EVS-EN 13830:2015+A1:2020 „Rippfassaadid. Tootestandard“
EVS-EN 1899-2:1999 „Vee kvaliteet. Biokeemilise hapnikutarbe (BHTn) määramine n päeva pärast. Osa 2: Meetod lahjendamata proovide jaoks“
EVS-EN 71-7:2014+A3:2020 „Mänguasjade ohutus. Osa 7: Sõrmevärvid. Nõuded ja katsemeetodid“
EVS-EN ISO 5667-6:2016/A11:2020 „Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 6: Juhised jõgedest ja muudest vooluveekogudest proovide võtmiseks“
EVS-EN ISO 5667-6:2016+A11:2020 „Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 6: Juhised jõgedest ja muudest vooluveekogudest proovide võtmiseks“
EVS-ISO 35001:2020 „Laborite ja teiste vastavate organisatsioonide bioriskihaldus“

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2011/65/EL Teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramine elektri- ja elektroonikaseadmetes (RoHS), Direktiiv 2016/425 Isikukaitsevahendid, Direktiiv 2014/30/EL Elektromagnetiline ühilduvus.

Head lugemist!