Ilmunud on EVS Teataja juulikuu teine number

17.07.2020
Alternate Text

EVS Teataja juulikuu teine (16.07.2020) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

5 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 197-2:2020 „Tsement. Osa 2: Toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine“, prEN 14960-3 „Täispuhutavad mänguseadmed. Osa 3: Täiendavad ohutusnõuded ja katsemeetodid (täispuhutavatele) atraktsioonidele“, prEN ISO 19650-3 „Hoonete ja rajatistega seotud info, sealhulgas ehitusinformatsiooni modelleerimise (BIM) korraldamine ja digitaliseerimine. Infohaldus ehitusinformatsiooni modelleerimise abil. Osa 3: Varade käitamisetapp“, prEN IEC 61439-1:2019 “Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1: Üldreeglid”, prEN ISO 22232-1 “Mittepurustav katsetamine. Ultraheli katseseadmete määratlemine ja kontrollimine. Osa 1: Instrumendid”

Tühistamisküsitlusel on 2 standardit - EVS-EN ISO 19440:2008 „ Enterprise integration - Constructs for enterprise modelling“, EVS-EN ISO 10564:1999 “Madal- ja kõrgtemperatuurjootmise materjalid. Pehmete madaltemperatuurjoodiste analüüsimiseks proovide võtmise meetodid”

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 933-2:2020 “Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2020.

Ilmunud on 1 uus eestikeelne standardiparandus - EVS 940:2019/AC:2020 „Põletatud põlevkivi plastitööstusele. Spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid“

Eestikeelsena saabus müügile 11 uut standardit:
EVS 652:2020 “Põlevkiviõlid. Tahkete lisandite ja tuhasuse määramise meetod”
EVS 914:2020 “Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine”
EVS-EN 12697-28:2020 “Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 28: Proovide ettevalmistamine sideainesisalduse, veesisalduse ja terastikulise koostise määramiseks”
EVS-EN 12697-34:2020 “Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 34: Marshalli katse”
EVS-EN 16475-7:2016+A1:2020 “Korstnad. Tarvikud. Osa 7: Sademekatted. Nõuded ja katsemeetodid”
EVS-EN 813:2008 “Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Istumisrakmed”
EVS-EN ISO 11133:2014/A2:2020 “Toidu, loomasööda ja vee mikrobioloogia. Söötmete ettevalmistamine, valmistamine, säilitamine ja toimivuse kontrollimine. Muudatus 2”
EVS-EN ISO 11133:2014+A1+A2:2020 “Toidu, loomasööda ja vee mikrobioloogia. Söötmete ettevalmistamine, valmistamine, säilitamine ja toimivuse kontrollimine”
EVS-EN ISO 5667-19:2004 “Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 19: Juhised proovivõtuks meresettest”
EVS-EN ISO/IEC 80079-34:2020 “Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 34: Kvaliteedijuhtimissüsteemide rakendamine Ex-toodete tootmisel”
ISO/TR 25901-1:2016 et “Keevitamine ja seonduvad protsessid. Sõnastik. Osa 1: Üldterminid”

Head lugemist!