Ilmunud on EVS Teataja maikuu teine number

18.05.2022
Alternate Text

EVS Teataja maikuu teine (17.05.2022) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

3 uut tõlget kommenteerimisel:
EVS-EN 14081-3:2022 „Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit. Osa 3: Masinsortimine. Täiendavad nõuded tootmisohjele ettevõttes.“
EVS-EN ISO 14050:2020 „Keskkonnajuhtimine. Sõnavara.“
prEVS-EN 12101-13 „Suitsu ja soojuse kontrollsüsteemid. Osa 13: Rõhuvahesüsteemid. Projekteerimis- ja arvutusmeetodid, paigaldus, vastuvõtukatsed, korraline katsetus ja hooldus.“

Pikendatud on 1 algupärase standardi kehtivusEVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes.“

Eestikeelsena saabus müügile 4 uut standardit:
CEN/TR 17452:2020 „Maagaasi tanklad. Euroopa standardite rakendamise juhend CNG ja LNG sõidukite tanklatele.“
EVS-EN 50522:2022 „Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine.“
EVS-EN ISO 8655-2:2022 „Kolbmahumõõtevahendid. Osa 2: Pipetid.“
EVS-EN ISO 8655-6:2022 „Kolbmahumõõtevahendid. Osa 6: Gravimeetriline tugimõõteprotseduur mahu mõõtmiseks."

Avaldatud on üks eestikeelne standardiparandusEVS-EN 1015-1:2004+A1:2007/AC:2022 „Müürimörtide katsemeetodid.Osa 1: Terastikulise koostise määramine (sõelanalüüs)“ ja üks terviktekstina parandatud standard EVS-EN ISO 17422:2019 „Plastics - Environmental aspects - General guidelines for their inclusion in standards (ISO 17422:2018).“

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/35/EL Madalpinge ja Määrus (EL) 2017/746 In vitro diagnostika meditsiiniseadmed.

Head lugemist!