Ilmunud on EVS Teataja juulikuu esimene number

04.07.2022
Alternate Text

EVS Teataja juulikuu esimene (01.07.2022) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

10 uut tõlget kommenteerimisel:
EVS-EN 12390-12:2020 "Kivistunud betooni katsetamine. Osa 12: Betooni karboniseerumiskindluse määramine. Kiirendatud karboniseerumismeetod",
EVS-EN 12390-13:2021 "Kivistunud betooni katsetamine Osa 13: Lõikeelastsusmooduli määramine survekoormusel",
EVS-EN 12697-36:2022 "Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 36: Asfaltkatte paksuse määramine",
EVS-EN 13286-1:2021 "Sidumata ja hüdrauliliselt seotud segud. Osa 1: Katsemeetod laboratoorse võrdlustiheduse ja veesisalduse kohta. Sissejuhatus, üldised nõuded ja proovide võtmine",
EVS-EN 1366-3:2022 "Tehnoseadmete tulepüsivuse katsed. Osa 3: Läbiviigu tihendid",
EVS-EN 13725:2022 "Paiksete saasteallikate heited. Lõhnakontsentratsiooni määramine dünaamilise olfaktomeetria ja lõhna heitkoguse põhjal",
EVS-EN 16908:2017+A1:2022 "Tsement ja ehituslubi. Toote keskkonnadeklaratsioonid. Standardit EN 15804 täiendavad tootekategooria reeglid",
EVS-EN 197-5:2021 "Tsement. Osa 5: Portland-komposiittsement CEM II/C-M ja komposiittsement CEM VI",
EVS-EN 476:2022 "Üldnõuded äravoolu- ja kanalisatsioonitorustikes kasutatavatele komponentidele",
prEN 50419:2021 "Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamine seoses elektri- ja elektroonikaromu eraldi kogumisega".

Eestikeelsena saabus müügile 9 uut standardit:
EVS-EN 12390-10:2018 "Kivistunud betooni katsetamine. Osa 10: Betooni karboniseerumiskindluse määramine süsinikdioksiidi atmosfääritasemel",
EVS-EN 12954:2019 "Kaldapealsete maetud või uputatud metallkonstruktsioonide katoodkaitse üldised põhimõtted",
EVS-EN 14081-3:2022 "Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit. Osa 3: Masinsortimine. Lisanõuded tootmisohjele ettevõttes",
EVS-EN 590:2022 "Mootorikütused. Diislikütus. Nõuded ja katsemeetodid",
EVS-EN 590:2022/NA:2022 "Mootorikütused. Diislikütus. Nõuded ja katsemeetodid. Eesti standardi rahvuslik lisa",
EVS-EN 590:2022+NA:2022 "Mootorikütused. Diislikütus. Nõuded ja katsemeetodid",
EVS-EN 932-3:2022 "Täitematerjalide üldiste omaduste katsetamine. Osa 3: Lihtsustatud petrograafilise kirjelduse meetod ja terminoloogia",
EVS-EN 933-9:2022 "Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine. Osa 9: Peenosiste hindamine. Metüleensinise katse",
EVS-EN IEC 62061:2021 "Masinate ohutus. Ohutusega seotud juhtimissüsteemide funktsionaalne ohutus".

Uued harmoneeritud standardid direktiividele
2013/53/EL Väikelaevad ja jetid,
2014/30/EL Elektromagnetiline ühilduvus.

Head lugemist!