Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu esimene number

02.09.2022
Alternate Text

EVS Teataja septembrikuu esimene (01.09.2022) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

4 uut tõlget kommenteerimisel:
CEN/TR 12566-5:2008 „Reovee väikepuhastid kuni 50 IE. Osa 5: Eelpuhastatud heitvee filtersüsteemid“,
EVS-EN 14592:2022 „Puittarindid. Tüüblitüüpi kinnitusdetailid. Nõuded“,
EVS-EN IEC 81346-1:2022 „Tööstuslikud süsteemid, paigaldised ja seadmed ning tööstustooted. Liigendamise põhimõtted ja viitetunnused. Osa 1: Põhireeglid“,
EVS-EN ISO 20553:2017 „Kiirguskaitse. Radioaktiivse materjaliga sisemise saastumise ohuga tööalaselt kokku puutuvate töötajate seire“.

Eestikeelsena saabus müügile 10 uut standardit:
EVS-EN 10250-1:2022 "Terasest sepised üldiseks insenertehniliseks otstarbeks. Osa 1: Üldised nõuded",
EVS-EN 10250-2:2022 "Terasest sepised üldiseks insenertehniliseks otstarbeks. Osa 2: Legeerimata kvaliteet- ja eriterased",
EVS-EN 10250-3:2022 "Terasest sepised üldiseks insenertehniliseks otstarbeks. Osa 3: Legeeritud eriterased",
EVS-EN 12504-4:2021 "Konstruktsiooni betooni katsetamine. Osa 4: Ultraheliimpulsi kiiruse määramine",
EVS-EN 12697-36:2022 "Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 36: Asfaltkatte paksuse määramine",
EVS-EN 13286-1:2021 "Sidumata ja hüdrauliliselt seotud segud. Osa 1: Katsemeetodid laboratoorse võrdlustiheduse ja veesisalduse kohta. Sissejuhatus, üldised nõuded ja proovide võtmine",
EVS-EN 476:2022 "Üldnõuded äravoolu- ja kanalisatsioonitorustikes kasutatavatele komponentidele",
EVS-EN 61000-3-3:2013/A2:2021 ja EVS-EN 61000-3-3:2013+A1+A2:2021 "Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-3: Piirväärtused. Pingemuutuste, pingekõikumiste ja väreluse piiramine mittetinglike ühendustega seadmetele avalikes madalpingelistes toitesüsteemides tunnusvooluga kuni 16 A faasi kohta",
EVS-EN ISO 41012:2018 "Kinnisvarakeskkonna korraldus. Juhised strateegiliseks hankimiseks ja lepingute koostamiseks".

Pikendatud on 2 algupärase standardi kehtivusEVS 910:2017 „Kinnisvara korrashoiu hanke dokumendid ja nende koostamise juhend“, EVS 922:2014 „Raudteealased rakendused. Raudteefoorid, tee- ja signaalmärgid“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2001/95/EÜ Üldine tooteohutus.

Head lugemist!