Tagasi

EVS 910:2017

Kinnisvara korrashoiu hanke dokumendid ja nende koostamise juhend

Üldinfo
Kehtiv alates 03.05.2017
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Olulisemad muudatused ja täiendused standardis EVS 910:2017 võrreldes standardi eelmise versiooniga EVS 910:2011: - Käsitlusalas täpsustati standardi vabatahtlikkust käsitlevat teksti; - Standard on ajakohastatud, lähtudes EVS 807:2016 (korrashoiukava, kvaliteedi alused, dokumenteerimine, korrashoiu korraldus, lisatud korrashoiu- ja hankeprotsessi terviklikult kirjeldavad skeemid jne); - Standard on suunatud universaalsete juhistena erasektori eluaseme- ja ärikinnisvara hankijatele, samas ei käsitle standard riigihangete seaduse (RHS) üldsätteid ja hankemenetluse korraldust, kuid annab siiski juhiseid RHS-i tehnilise kirjelduse koostamiseks ning tehnilise ja kutsealase pädevuse nõuete kirjeldamiseks; - Standardit on selle lisade osas täiendatud kinnisvara korrashoiu valdkonna üldiste lepingutingimuste kohaste KHÜL-i ja KTÜL-i näidistega erasektori hankijatele.

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
03.05.2017
Põhitekst
03.03.2011
Põhitekst
Standardis nimetatakse ja määratletakse kinnisvara korrashoiu valdkonna hangete korraldamise põhimõisted. Samuti antakse juhised, tüüpvormid ja arusaamad korrashoiu hanke ratsionaalsest ja kvaliteetsest korraldusest ning korraldusega kaasnevast dokumentatsioonist.
Standardi käsitlusala hõlmab Eesti standardi EVS 807:2016 tegevustest järgmiseid komplekstegevusi:
—  koodid 100 ja 500 (kinnisvarakeskkonna juhtimine, sh haldamine ja omanikukohustuste täitmine);
—  koodid 200 ja 300 (ehitiste tehnilise korrashoiu tegevused, sh tehnohooldus ja heakorratööd).
Enamasti ei vajata kinnisvara korrashoiu tagamiseks väga paljusid iseseisvaid tegevusi. Nimetatud teenused (haldamine, omanikukohustuste täitmine, tehnohooldus, heakorratööd) on minimaalne tegevuste kompleks, mille täitmine peab tagama ja säilitama ohutuse korrashoiuobjekti kasutamisel. Reeglina kuuluvad eelnimetatud teenused:
—  hankija funktsioonide hulka (näiteks kinnisvarakeskkonna juhtimise teenus, mida hankija võib ka teenusena sisse osta); või
—  pakkuja funktsioonide hulka (tehnohooldus ja heakorratööd).
Kinnisvara omaniku otsustuspädevusse kuulub ka teenuste tagamiseks vajaliku haldusmudeli ja korraldusmeetodi valik (kas teostada ise või osta vastavad teenused sisse). Standardis eeldatakse, et kasutatakse sisse¬ostetud teenuseid.
Muud standardis EVS 807:2016 nimetatud komplekstegevused on reeglina vahendatavad teenused, mille sisu ja maht ei pruugi olla väga universaalne ning mis sõltub paljuski korrashoiuobjekti eripärast ja selle kasutajate soovidest (näiteks remonttööd, arendamine, tarbimisteenused, tugiteenused). Seetõttu ei kuulu sellised korrashoiutegevused ka standardi käsitlusalasse.
Avaliku sektori hangete korraldamist see standard ei käsitle.
Selle standardi järgimine on vabatahtlik, kuni seda ei ole kohustuslikuks tehtud nt õigusaktiga või hanke osapoolte vahelise kokkuleppega.
*
*
*
PDF redline
50,75 € koos KM-ga
PDF
39,04 € koos KM-ga
Paber
39,04 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS 807:2016

Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid
Kehtiv alates 04.10.2016
Põhitekst + parandus

EVS 914:2020

Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine
Uusim versioon Kehtiv alates 16.07.2020
Põhitekst + muudatus

EVS 807:2016+A1+A2:2022

Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid
Uusim versioon Kehtiv alates 18.04.2022
Põhitekst

EVS-EN 50522:2010

Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine
Kehtetu alates 01.04.2022