Skip to main content

Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu 2023 teine number

16.10.2023
Alternate Text

EVS Teataja oktoobrikuu teine (16.10.2023) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

18 uut tõlget on kommenteerimisel:
CEN/TR 16598:2023 „Kogumik põhjendustest standardile EN 1176. Nõuded“,
EVS-EN 1097-7:2022 „Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsemeetodid Osa 7: Filleri osakeste tiheduse määramine – Püknomeetrimeetod“,
EVS-EN 12341:2023 „Välisõhk. Standardne kaalumismeetod suspendeerunud osakeste PM10 või PM2,5 massikontsentratsiooni määramiseks“,
EVS-EN 1264-2:2021 „Veepõhised pinnasisesed kütte- ja jahutussüsteemid. Osa 2: Põrandküte: soojusvõimsuse kindlaksmääramise meetodid, kasutades arvutusi ja eksperimentaalseid katseid“,
EVS-EN 15267-1:2023 „Õhukvaliteet. Õhukvaliteedi seireseadmete hindamine. Osa 1: Sertifitseerimise üldpõhimõtted“,
EVS-EN 15267-2:2023 „Õhukvaliteet. Õhukvaliteedi seireseadmete hindamine. Osa 2: Tootja kvaliteedijuhtimissüsteemi esmane hindamine ja tootmisprotsessi sertifitseerimise järgne järelevalve“,
EVS-EN 50470-4:2023 „Elektrimõõteseadmed. Osa 4: Erinõuded. Staatilised alalisvoolu aktiivenergia arvestid (klass A, B ja C)“,
EVS-EN ISO 12217-1:2017 „Väikelaevad. Stabiilsuse ja ujuvuse hindamine ja klassifitseerimine. Osa 1: Mitte purjelaevad, mille kere pikkus on 6 meetrit või rohkem“,
EVS-EN ISO 12217-2:2017 „Väikelaevad. Stabiilsuse ja ujuvuse hindamine ja klassifitseerimine. Osa 2: Purjelaevad, mille kere pikkus on 6 meetrit või rohkem“,
EVS-EN ISO 12217-3:2017 „Väikelaevad. Stabiilsuse ja ujuvuse hindamine ja klassifitseerimine. Osa 3: Laevad, mille kere pikkus on väiksem kui 6 m“,
EVS-EN ISO 14044:2006+A1+A2:2020 „Keskkonnakorraldus. Olelusringi hindamine. Nõuded ja kasutusjuhised“,
prEN 10088-2 „Roostevabad terased. Osa 2: Üldotstarbeliste korrosioonikindlatest terastest valmistatud lehtede/plaatide ja ribade tehnilised tarnetingimused“,
prEN 10088-3 „Roostevabad terased Osa 3: Üldotstarbeliste korrosioonikindlatest terastest pooltoodete, varraste, valtstraadi, tõmmatud traadi, profiilide ja haljastoodete tehnilised tarnetingimused“,
prEN 12390-6 „Kivistunud betooni katsetamine. Osa 6: Katsekehade lõhestustõmbetugevus“,
prEN 1594 „Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse töörõhuga üle 16 bar. Talitluslikud nõuded“,
prEN 16035 „Akna- ja uksetarvikute toimivuse infoleht (HPS). Tule ja/või suitsu tõkestamiseks kasutatavate uste ja/või avatavate akende tarvikute võrdlemist võimaldavate katseandmete identifitseerimine ning kokkuvõte“,
prEN ISO 9862 „Geosünteedid. Proovide võtmine ja katsekehade ettevalmistamine“,
prEVS-HD 60364-7-716 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-716: Nõuded eripaigaldistele või –kohtadele – Väikepingeline alalisvoolujaotus info- ja sidetehnika kaablitaristu kaudu“.

Eestikeelsena saabus müügile 7 uut standardit:
EVS 840:2023 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes",
EVS-EN 13535:2001 „Väetised ja lubiained. Klassifikatsioon",
EVS-EN 15085-1:2023 „Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi ja veeremidetailide keevitamine. Osa 1: Üldnõuded",
EVS-EN 15085-5:2023 „Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi ja veeremidetailide keevitamine. Osa 5: Kontrollimine, katsetamine ja dokumenteerimine",
EVS-EN 50110-1:2023 „Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded",
EVS-EN IEC 61439-5:2023 „Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 5: Avalike elektrivõrkude elektrijaotuskoosted",
EVS-EN IEC 62208:2023 „Tühjad ümbrised madalpinge lülitus- ja juhtaparaadikoostetele. Üldnõuded".

Direktiivile 2014/53/EL „Raadioseadmed“ lisandus kuus standardit.

Head lugemist!