Skip to main content

Ilmunud on EVS Teataja maikuu 2024 esimene number

02.05.2024
Alternate Text

kathayut kongmanee/Shutterstock.com

EVS Teataja maikuu esimene (02.05.2024) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

8 uut tõlget on kommenteerimisel:
CEN/TS 15084:2006 „Lubiained. Lubjavajaduse määramise juhend“,
EVS-EN 12255-10:2023 „Reoveepuhastid. Osa 10: Ohutuspõhimõtted“,
EVS-EN IEC 62676-2-33:2022 „Turvarakendustes kasutatavad videovalvesüsteemid. Osa 2-33: Video edastusprotokollid. Pilvepõhine üleslüli ja kaughalduse juurdepääs“,
EVS-EN ISO 7393-2:2018 „Vee kvaliteet. Vaba ja üldkloori määramine. Osa 2: Kolorimeetria N,N-dietüül-1,4-fenüleendiamiiniga, rutiinse kontrolli eesmärgil“,
prEN 10216-2 „Surveotstarbelised õmblusteta terastorud. Tehnilised tarnetingimused Osa 2: Süsinik- ja legeerterasest torud, millel on kindlaksmääratud omadused kõrgendatud temperatuuril“,
prEN 13172 „Soojusisolatsioonitooted. Vastavushindamine“,
prEN 1838 Valgustusrakendused. Hoonete hädavalgustus“.
prEN 50172 „Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid“.

Eestikeelsena saabus müügile 4 uut standardit:
EVS 875-4:2024 „Vara hindamine. Osa 4: Hindaja kutse-eetika ja hindamistulemuste esitamine",
EVS-EN ISO 4063:2023 „Keevitamine, kõvajoodisjootmine, pehmejoodisjootmine ja termolõikamine. Protsesside nomenklatuur ja viitenumbrid",
EVS-EN ISO 5667-3:2024 „Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 3: Veeproovide konserveerimine ja käitlemine",
EVS-ISO/IEC 27032:2024 „Küberturve. Juhised interneti turbeks".

Eestikeelsele standardile ilmus parandusEVS-EN 12595:2023/AC:2024Bituumen ja bituumensideained. Kinemaatilise viskoossuse määramine“.

Pikendatud on 1 Eesti standardi kehtivust järgmiseks aastaksEVS 920-2:2013Katuseehitusreeglid. Osa 2: Metallkatused“.

Direktiivile 2013/53/EL Väikelaevad ja jetid lisandus 2 harmoneeritud standardit (koos muudatuste ja konsolideeritud versioonidega 8 dokumenti).

Direktiivile 2014/35/EL Madalpinge lisandus 6 harmoneeritud standardit või muudatust.

Head lugemist!