Skip to main content

Asutatud on uus ISO komitee „Juhtimisnõustamine“

05.04.2023
Alternate Text

Rahvusvahelises Standardimisorganisatsioonis ISO on asutatud uus tehniline komitee ISO/TC 342 „Juhtimisnõustamine“ (Management consultancy), mille sekretariaati haldab Hiina standardimisorganisatsioon SAC.

Varasemalt on valdkonnas avaldatud ja Eestis üle võetud standard EVS-EN ISO 20700:2018 „Guidelines for management consultancy services (ISO 20700:2017)“. Nii konsultantide kui ka konsultatsiooniteenust tarbivate ettevõtete tegevuskeskkond on aga standardi avaldamise järgselt muutunud keerukamaks ja ebaselgeks. Turule on tulnud uued tooted ja teenused, mis muudavad oluliselt tarbijate ja ettevõtete toimimise viise ning olemasoelevad standardid ei vasta muutunud vajadustele. Komitee asutamisettepaneku esitajad pidasid oluliseks ettevõtluskeskkonna mõjutajaks ka Z-generatsiooni sisenemisest tööturule.

Uue komitee eesmärk on valdkonna standardimist arendada ja koostöös teiste ISO tehniliste komiteede ning Euroopa tasandil komiteega CEN/TC 381 „Management consultancy services“ aidata parendada teenuse pakkumise efektiivsust, aidata defineerida mitmekesistunud profiiliga klientide vajadusi ning parendada protsessi. Esialgu keskendutakse juhtimisnõustamise standardimises kliendile (mikro- ja väikeettevõtted, juhised avalikule sektorile), teenuse osutamise tulevikusuundumustele (juhised digitaliseeritud ja agiilse teenuse osutamiseks) ning tööriistadele ja meetoditele.

ISO komitee töös ja standardite koostamises on võimalik osaleda Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kaudu Eesti tehniliste komiteede töös osaledes. Riski-, keskkonna-, kvaliteedijuhtimise jt juhtimissüsteemide standardid kuuluvad Eesti tehnilise komitee EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid ja vastavushindamine" käsitlusalasse, kuid ISO/TC 342 asutamises ükski Eesti komitee ei osalenud.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Liis Tambek.