Uue ISO komitee „Juhtimisnõustamine“ asutamisettepanek

18.11.2022
Alternate Text

Rahvusvahelise Standardimisorganisatsiooni ISO liikmed on hääletamas Hiina ettepanekut asutada uus tehniline komitee „Juhtimisnõustamine“ (Management consultancy). Komitee käsitlusalas oleks ka Eestis üle võetud standard EVS-EN ISO 20700:2018 „Guidelines for management consultancy services (ISO 20700:2017)“ ajakohastamine, kuid esmalt on eesmärk valdkonna arendamine ja uute standardite koostamine.

2017. aastast, mil ISO 20700 avaldamisega rahvusvahelisel tasandil juhtimise nõustamisteenuste standardimisega tegeleti, on nii konsultantide kui ka konsultatsiooniteenust tarbivate ettevõtete tegevuskeskkond muutunud keerukamaks ja ebaselgeks. Turule on tulnud uued tooted ja teenused, mis muudavad oluliselt tarbijate ja ettevõtete toimimise viise, sh on asutamisettepaneku esitajate hinnangul ettevõtluskeskkond mõjutatud Z-generatsiooni sisenemisest tööturule.

Uue komitee eesmärk on koostöös teiste ISO tehniliste komiteede ning Euroopa tasandil komiteega CEN/TC 381 „Management consultancy services“ aidata parendada teenuse pakkumise efektiivsust, aidata defineerida mitmekesistunud profiiliga klientide vajadusi ning parendada protsessi. Esialgu keskendutakse juhtimisnõustamise standardimises kliendile (mikro- ja väikeettevõtted, juhised avalikule sektorile), teenuse osutamise tulevikusuundumustele (juhised digitaliseeritud ja agiilse teenuse osutamiseks) ning tööriistadele ja meetoditele.

Loodava ISO komitee töös ja standardi koostamises on võimalik osaleda Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kaudu Eesti tehniliste komiteede töös osaledes. Riski-, keskkonna-, kvaliteedijuhtimise jt juhtimissüsteemide standardid kuuluvad Eesti tehnilise komitee EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid ja vastavushindamine" käsitlusalasse.

Arvamused ja tagasiside osalemishuviga on oodatud hiljemalt 15.12.2022. Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse poolne kontaktisik on Liis Tambek.