Komiteed

Komiteede tööd tutvustav video vaatamiseks Youtube'i keskkonnas:

EVS standardimiskomitee

Mis on standardimiskomitee?

Standardimiskomitee on Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuses registreeritud standardimisest huvitatud ekspertide rühm. Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuses registreeritakse kahte tüüpi komiteesid:

 • tehniline komitee (EVS/TK), mille peamised ülesanded on oma käsitlusalas järgmised:
 • standardimisvajaduse selgitamine;
 • standardite koostamine;
 • koostatud standardite ajakohasena hoidmine;
 • rahvusvahelises ja Euroopa standardimises osalemine;
 • projektkomitee (EVS/PK), mis asutatakse tähtajalisena mingi kindla standardimisülesande (nt ühe standardi koostamise) täitmiseks.

Standardimiskomitee asutamist ja töökorda kirjeldab Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse juhend EVS JUHEND 6.

Kes on standardimiskomitee liikmed?

Komitee liikmed võivad olla kõik komitee käsitlusalas tegutsevad Eestis registreeritud või Eesti seaduste kohaselt asutatud organisatsioonid ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes volitavad komitee töös osalema enda esindaja(d). Komitee otsusel võivad vaatlejaliikmena osaleda ka eksperdid füüsilise isikuna.

Komiteed moodustatakse ja hoitakse sellisena, et võimaluse korral oleksid esindatud kõik standardimisest huvitatud pooled:

 • väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted töötajate arvuga alla 250;
 • suured tööstus- ja /või kaubandusettevõtted töötajate arvuga 250 ja rohkem;
 • standardite rakendamise ettevõtted (nt sertifitseerimisasutused, laborid, konsultatsiooniettevõtted);
 • ametiühingud;
 • vabaühendused (sh erialaliidud);
 • riik (ministeeriumid ja ametiasutused);
 • haridus- ja teadusasutused.

Komitee liikmesus on avatud kõigile valdkonna huvilistele.

Kuidas standardimiskomitee töötab?

Komitee

 • töökeel on eesti keel,
 • võtab vastu otsuseid koosolekutel või väljaspool koosolekuid komitee kirjalike otsustena.
 • moodustab eri standardimisobjektide käsitlemiseks või konkreetsete ülesannete lahendamiseks vajaduse korral töörühmi.

Tehniliste komiteede tegevused on kirjeldatud komitee iga-aastases tööprogrammis. Projektkomitee eesmärgid on kirjeldatud selle projektikirjelduses.

Millised standardimiskomiteed on olemas?

Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse juures registreeritud standardimiskomiteed koos asjakohase infoga (käsitlusala, liikmed, koordinaator jne) on loetletud komiteede loetelus.