Koostamisel on standardi EVS 871 uustöötlus

11.11.2022
Alternate Text

EVS/TK 15 ettepanekul ja eestvedamisel alustati standardi EVS 871:2017 „Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine” uustöötluse koostamist. Kavandi prEVS 871 kahekuuline arvamusküsitlusperioodi algus on planeeritud 2022. aasta detsembri keskpaika ning seda koostab Eesti Ehitusmaterjalide ja Tootjate Liit.

See standard esitab nõuded tuletõkke- ja evakuatsiooniuste ning suluste kasutamisele ehitistes. Selle standardi evakuatsiooni osa rakendatakse evakuatsiooniteedele jäävatele ustele, mis on tuletõkkefunktsiooniga või ilma selleta. Tuletõkke- ja evakuatsiooninõuete täitmise vajadus sõltub konkreetse avatäite asukohast ehitises. Standardis ei käsitleta eritingimusi, mis võivad mitmesugustel põhjustel esineda inimeste luku taga hoidmisel (näiteks kinnipidamisasutustes vms juhtudel). Sellised lahendused tuleb igale konkreetsele ehitisele välja töötada järelevalveametkonnaga kooskõlastatult.

See standard ei kirjelda tuletõkke- ja evakuatsiooniuste ning nende suluste katsetamise metoodikat, mis on määratletud omaette normdokumentides. Standard hõlmab üksnes tuletõkke- ja evakuatsiooniuste kasutamist, avatäidete omadused on kaetud asjakohaste harmoneeritud Euroopa tootestandarditega, näiteks EVS-EN 14351-1 (välisuksed), FprEN 14351-2 (siseuksed), EVS-EN 13241 (tööstusuksed), EVS-EN 16361 (masinkäitusega uksed) ja EVS-EN 16034 (tule- ja suitsutõkkeuksed). Sama kehtib akna- ja uksetarvikute ning muude ehitustoodete kohta.Standardi edaspidist kasutamist võivad mõjutada Eestis üle võetavaid avatäiteid puudutavad Euroopa standardid.

Uustöötluse koostamise käigus on plaan standard viia kooskõlla õigusakti nõuetega ning tagada tervise- ja töökaitse.

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktisik Katrin Kaasik.