Uue ISO komitee asutamisettepanek ÜRO säästva arengu eesmärkide juhtimissüsteemi loomiseks

21.10.2022
Alternate Text

Taani standardimisorganisatsioon Dansk Standard (DS) on teinud Rahvusvahelise Standardimisorganisatsiooni ISO liikmetele ettepaneku asutada projektkomitee „ÜRO säästva arengu eesmärkide juhtimissüsteem – Nõuded mis tahes organisatsioonidele“ (Management System for UN Sustainable development goals – Requirements for any organization), et koostada uus horisontaalne juhtimissüsteemide standard.

2015. aastal ÜRO-s kokku lepitud iga 17 säästva arengu eesmärgi saavutamiseks on rahvusvahelisel tasandil koostatud mitmeid standardeid. Juba olemas olevad ISO juhtimissüsteemide standardid on küll laialt kasutuses, kuid keskenduvad igaüks erinevale valdkonnale ja piirduvad vaid ühe osaga SDG-dest, nn kvaliteedile, keskkonnale, ohutusele, energiale jne.

Puudub standard, mis käsitleks säästva arengu eesmärke tervikuna ja aitaks valitud eesmärgid siduda mis tahes organisatsiooni strateegiliste eesmärkide ja tulemusnäitajatega. Uue standardiga antakse juhised aitamaks organisatsioonidel määratleda jätkusuutlikkuse strateegia, eesmärgid ja suund. Iga organisatsioon peaks valima 17 säästva arengu eesmärgist talle olulised eesmärgid ja nende saavutamise nimel mõjusalt edasi töötama.

SDG-de juhtimissüsteemi rakendamine peaks aitama mis tahes organisatsioonil suurendada sidusrühmade rahulolu ning tõstma tõenäosust olla eelistatud koostööpartner, aitama vältida SDG-pettust (SDG-washing), suurendama organisatsiooni tulemuslikkust ning aitama saavutada valitud SDG-dega seotud tulemid. Standard põhineb protsessikesksel lähenemisel, rakendab planeeri-teosta-kontrolli-tegutse (PDCA, Plan-Do-Check-Act) tsüklit ning riskipõhist mõtlemist.

Standardi koostamisel soovitakse koostööd teha ISO erinevate tehniliste komiteedega, kellest mitme tööd peegeldab Eesti tasandil tehniline komitee EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid ja vastavushindamine" aga ka rahvusvaheliste organisatsioonidega nt ÜRO globaalse kokkuleppega (UN Global Compact).

Osalemine loodava ISO komitee töös ja standardi koostamises on võimalik Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel. Arvamused ja tagasiside osalemishuviga on oodatud hiljemalt 21.11.2022.

Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse poolne kontaktisik on Liis Tambek.