Uue ISO komitee „Toorainekestlikkus“ asutamisettepanek

24.05.2023
Alternate Text

Ajendatuna ülemaailmsest kasvavast vajadusest kriitilise tähtsusega metallide ja mineraalide järele, hiljutistest kriisidest ja toorainepuudusest, on rahvusvahelises standardimistegevuses tähelepanu all kriitilise tähtsusega tooraine analüüsimeetodid ja määratlemine, turuosaliste ootustele vastav transportimine ja kestlik kasutus.

 

Kriitilise tähtsusega tooraine

Lähikuudel avaldab Rahvusvaheline Standardimisorganisatsioon ISO aastatepikkuse ja mitmeetapilise analüüsi tulemused. Siiski on juba nii ISO kui ka Euroopa Standardimiskomitee CEN-i liikmed algatanud kriitilise tähtsusega metallide komiteede asutamise.

Suunamaks tooraine säästvale (taas)kasutamisele ja töötlemisele Euroopas, on Euroopa Komisjon kujundanud regulatiivse raamistiku (kriitilise tähtsusega toorainete määrus, EL-i toorainekestlikkuse põhimõtted, ettevõtete kestlikkusega seotud hoolsuskohustust käsitleva direktiivi ettepanek).

Nendele eesmärkidele vastavuse tõendamiseks puudub aga rahvusvaheliselt tunnustatud alus ning Saksamaa standardimisorganisatsioon DIN on teinud ettepaneku asutada kitsaskoha käsitlemiseks ISO-s projektkomitee „Toorainekestlikkus“ (Sustainable Raw Materials).

 

ISO projektkomitee „Toorainekestlikkus“

Uue komitee eesmärk on koostada olemasolevatele parimatele praktikatele tuginedes horisontaalse lähenemisviisiga standard, mis määratleb toorainekestlikkuse kriteeriumid. Standard oleks rakendatav toorainete (mineraalide, toorraua ja mitteraudmetallide) kogu väärtusahela ulatuses hõlmates nii ekstraheerimist, rafineerimist, töötlemist kui ka lõpptoote valmistamist.

Eesmärk on pakkuda raamistik, mis annab aluse võrdluseks ESG eesmärkidega ning võimaluse protsessi auditeerimiseks ja sertifitseerimiseks. Komitee asutamise ettepanekus on oluliste dokumentide ja praktikatena toodud välja Euroopas loodud regulatiivne raamistik ja kogemused auditeeritud projektidest autotööstuses.

Osalemine ISO ja CEN-i töös on võimalik Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemas olevate või uute Kuigi väärtusahela kõiki etappe käsitlev standard võib kõnetada mitmeid valdkondi ja tööstusharusid, ei kuulu nimetatud teema hetkel ühegi Eesti komitee käsitlusalasse.

Eesti huvipoolte tagasisidet ettepanekule ja huvi loodava komitee töös osalemise kohta ootame hiljemalt 30.06.2023. Huvi ja küsimuste korral on kontaktisik Liis Tambek.