Algab standardi „Juhised tulekustutite kontrolliks ja hoolduseks ning nõuded hoolduspunktidele“ uustöötluse koostamine

04.11.2021
Alternate Text

Tulenevalt muudatustest Tuleohutuse seaduses ja sellega seotud määrustes, alustatakse standardi EVS 933:2017 uustöötluse prEVS 933 „Juhised kantavate tulekustutite kontrolliks ja hoolduseks ning nõuded hoolduspunktidele“ koostamisega. Standardis antakse juhised kantava tulekustuti kontrollimiseks, hooldamiseks, laadimiseks ja survekatse tegemiseks ning tulekustuti hoolduspunkti tehnilise varustatuse ja teenuse kvaliteedi ühtlustamiseks. Muudatused standardis võtavad arvesse tulekustutite kontrolli ja hoolduse hetkeolukorda Eestis.

Kavandi arvamusküsitlusperiood kestusega 2 kuud algab eeldatavasti 2022. aasta mais.

Ettepaneku standardi koostamiseks esitas ja standardi koostab MTÜ Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliit. Standard kuulub tehnilise komitee EVS/TK 05 „Tuletõrje- ja päästevahendid“ käsitlusalasse.

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktisik Liis Tambek.