Skip to main content

Üldpõhimõtted

Standardimisel võib olla üks või mitu spetsiifilist eesmärki, et tagada toote, protsessi või teenuse eesmärgivastavus (võime täita nimetatud tingimustel talle määratud ülesannet). Sellised eesmärgid võivad olla nt

 • ühilduvus – toodete, protsesside või teenuste kõlblikkus, et neid koos kasutades täita kehtestatud nõudeid. Võimalus ühendada toodet süsteemi;
 • vahetatavus – ühe toote, protsessi või teenuse sobivus olla kasutatav teise asemel samade nõuete täitmiseks;
 • unifitseerimine – toodete, protsesside ja teenuste põhiotstarbe täitmiseks vajalike mõõtmete ja liikide optimaalse hulga valik;
 • ohutus – tegurite optimaalse tasakaalu saavutamine, mille puhul ohud püsivad vastuvõetaval tasemel;
 • keskkonnakaitse – keskkonna kaitsmine toodete, protsesside ja teenuste mõjust tekitatud vastuvõetamatute kahjustuste eest;
 • tootekaitse – toote kaitsmine kliima- või muude ebasoodsate tingimuste eest selle kasutamisel, veol ja ladustamisel.

Standardimise eesmärgid võivad osaliselt kattuda.

Kuus standardimise põhimõtet:
 • võimalikult paljude huvipoolte kaasatus,
 • standardimisprotsessis osalemise avatus,
 • läbipaistvus kõikides standardi koostamisetappides,
 • huvipooltevaheline konsensus standardi sisu osas,
 • sisu aja- ja asjakohasus,
 • standardi kättesaadavus.

 

Standardimistasandid          Standardi liigid