Üldpõhimõtted

Standardimisel võib olla üks või mitu spetsiifilist eesmärki, et tagada toote, protsessi või teenuse eesmärgivastavus (võime täita nimetatud tingimustel talle määratud ülesannet). Sellised eesmärgid võivad olla nt

 • ühilduvus – toodete, protsesside või teenuste kõlblikkus, et neid koos kasutades täita kehtestatud nõudeid. Võimalus ühendada toodet süsteemi;
 • vahetatavus – ühe toote, protsessi või teenuse sobivus olla kasutatav teise asemel samade nõuete täitmiseks;
 • unifitseerimine – toodete, protsesside ja teenuste põhiotstarbe täitmiseks vajalike mõõtmete ja liikide optimaalse hulga valik;
 • ohutus – tegurite optimaalse tasakaalu saavutamine, mille puhul ohud püsivad vastuvõetaval tasemel;
 • keskkonnakaitse – keskkonna kaitsmine toodete, protsesside ja teenuste mõjust tekitatud vastuvõetamatute kahjustuste eest;
 • tootekaitse – toote kaitsmine kliima- või muude ebasoodsate tingimuste eest selle kasutamisel, veol ja ladustamisel.

Standardimise eesmärgid võivad osaliselt kattuda.

Kuus standardimise põhimõtet:
 • võimalikult paljude huvipoolte kaasatus,
 • standardimisprotsessis osalemise avatus,
 • läbipaistvus kõikides standardi koostamisetappides,
 • huvipooltevaheline konsensus standardi sisu osas,
 • sisu aja- ja asjakohasus,
 • standardi kättesaadavus.

 

Standardimistasandid          Standardi liigid