Skip to main content

Koostamisel on uustöötlus standardile EVS 668:2018

18.06.2024
Alternate Text

360PANO.EU/Shutterstock.com

Standardist EVS 668:2018 “Põlevkivi. Niiskuse määramine” asuti koostama uustöötlust. Selles Eesti standardis kirjeldatakse põlevkivi üldniiskuse kahe- ja üheastmelise üldniiskuse ning analüütilise niiskuse määramise meetodeid ja proovide ettevalmistamise korda.

Standard kehtib põlevkivi kohta sõltumata päritolumaardla asukohast. Standardi järgi määratakse niiskust nii kaubapõlevkivi proovis kui ka maavara ja tehnoloogilise uuringu otstarbeks võetud kihiproovis, puursüdamikus, rikastamise jäägis ning teistes põlevkivi proovides, mis on võetud ja ette valmistatud vastavuses kehtiva standardiga.

Standardi käsitlusala kuulub tehnilise komitee EVS/TK 57 “Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine” valdkonda ja tehnilise komitee esimees Hella Riisalu on esitanud koostamisettepaneku standardi EVS 668:2018 ülevaatuseks.

Standardikavandi uustöötluse eesmärk on täiendada olemasolevat standardit uute andmetega ja lisada standardisse EVS 668:2018 täiendused ja parandused.

Kavand prEVS 668 planeeritakse esitada avalikule arvamusküsitlusele. Ajakohast infot kavandi kohta saab lisaks standardimisprogrammist.

Lisainformatsiooni saamiseks pöörduda EVS-i standardimiskoordinaatori Anna-Maria Hütt poole.