Home»E-Shop»EVS-EN 71-7:2014+A2:2018

EVS-EN 71-7:2014+A2:2018

Start New Search

Buy standard

Status: Valid

Price: 20.74 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

Safety of toys - Part 7: Finger paints - Requirements and test methods

This part of EN 71 specifies requirements for the substances and materials used in finger paints and applies to finger paints only. Additional requirements are specified for markings, labelling and containers.

See standard on harmoneeritud standard direktiivi 2009/48/EÜ (mänguasjade ohutus) mõistes, arvestades järgmisi märkusi:
Märkus 1: Lubatud säilitusaine klimbasooli (standardi EN 71-7:2014+A2:2018 B lisa tabeli B.1 kanne 22) puhul kehtib vastavuseeldus kuni maksimaalse lubatud kontsentratsioonini, milleks on 0,2 % (mitte 0,5 %). Selle aluseks on ADDENDUM tarbijaohutuse komitee klimbasooli käsitlevale arvamusele (P64) viide SCCS/1506/13, mis võeti vastu pärast standardi avaldamist CENi poolt. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_212.pdf 
Märkus 2: Lubatud säilitusained a) 5-kloro-2-metüül-isotiasool-3(2H)-ooni ja 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni ning magneesiumkloriidi ja magneesiumnitraadi segu ning b) 2-metüülisotiasool-3(2H)-oon (MIT) (asendatava standardi EN 71-7:2014  kanded 31 ja 32) on veepõhistes mänguasjamaterjalides direktiiviga (EL) 2015/2117 (ELT L 306, 24.11.2015, lk 23) piiratud a) 1 mg/kg (sisalduse piirnorm) ja b) 0,25 mg/kg (sisalduse piirnorm). Mõlemad sisalduse piirnormid kehtivad alates 24. novembrist 2017. Seepärast ei anna asendatav standard nende kahe säilitusaine kohta enam vastavuseeldust.

Give feedback about the content of this standard