Tagasi

EVS-HD 60364-1:2008

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 1: Põhialused, üldiseloomustus, määratlused

Üldinfo
Kehtiv alates 07.11.2008
Alusdokumendid
IEC 60364-1:2005 (modified); HD 60364-1:2008
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
03.10.2017
Muudatus
03.10.2017
Põhitekst + muudatus
07.11.2008
Põhitekst
HD 60364-1 esitab madalpingeliste elektripaigaldiste projekteerimise, ehitamise ja kontrolli juhised. Juhiste eesmärk on ette näha inimeste, koduloomade ja vara kaitse ohtude ja kahjustuste eest, mis võivad tekkida elektriseadmete mõistlikul kasutamisel, ning ette näha nende paigaldiste õige talitlus. HD 60364 käesolev osa käsitleb elektripaigaldiste projekteerimist, ehitamist ja kontrolli sellistel objektidel nagu: a) elamud, b) ärieettevõtted, c) avalikud ettevõtted, d) tööstusettevõtted, e) põllundus- ja aiandusettevõtted, f) tehases toodetavad valmisehitised, g) sõidukelamud, nende laagripaigad ja muud taolised paigad, h) ehituspaigad, näituse-, laada- ja messiehitised ja muud ajutised rajatised, i) paadisadamad, j) välisvalgustus ja muud taolised paigaldised (vt ka 11.3 e), k) meditsiinipaigad, l) liikuvad ja veetavad üksused, m) fotoelektrilised paigaldised, n) madalpingelised generaatoragregaadid. MÄRKUS. Ettevõtete all mõeldakse nendele kuuluvat maad koos kõigi sellel asuvate rajatistega, sealhulgas ehitistega. EE MÄRKUS. Vastavalt jaotisele 11.4 käsitleb EVS-HD 60364-1 Eestis ka elektrivarustusettevõtete (sealhulgas jaotusvõrkude ning jaotusvõrke toitvate elektritootmis- ja elektriedastussüsteemide) ehitisi. HD 60364-1 haarab: a) vooluahelaid, mida toidetakse nimi-vahelduvpingel kuni 1000 V või nimi-alalispingel kuni 1500 V; vahelduvpingel kohaldub käesolev standard eeskätt sagedustele 50 Hz, 60 Hz ja 400 Hz; ei ole välistatud ka muude sageduste eriotstarbeline kasutamine; b) elektriseadmeväliseid vooluahelaid, mis toimivad kõrgemal pingel kui 1000 V ja mis tulevad elektripaigaldisest, mille vahelduvpinge on enimalt 1000 V, nt lahenduslampvalgustuses ja elektrostaatilistes filterseadmetes; c) juhistikuosi, mida spetsiaalselt ei haara elektriseadmete kasutamise kohta käivad standardid; d) kõiki ehitiseväliseid tarbijapaigaldisi; e) info- ja kommunikatsioonitehnika-, signalisatsiooni-, juhtimis- jms kohtkindlalt paigaldatud juhistikke (kuid mitte seadmesisest juhistikku); f) paigaldise laiendust ja ümberehitust ning olemasolevate paigaldiste osi, mida laiendus ja ümberehitus mõjutavad. MÄRKUS HD 60364-1 juhised käivad elektripaigaldiste kohta üldiselt, kuid mõnikord (nt plahvatusohtlikes paigaldistes) tuleb lisaks nendele järgida ka CENELECi muude standardite nõudeid ja soovitusi. 11.3 HD 60364-1 ei puuduta a) elekterveoseadmestikke (sealhulgas raudteeveeremit ega -signalisatsioonivahendeid), b) mootorsõidukite elektriseadmestikke, väljaarvatult osas 7 käsitletavail juhtumeil, c) laevade elektriseadmestikke ega liikuvaid või kohtkindlaid mandrilavaplatvorme, d) lennukite elektriseadmestikke, e) avalikke tee- ja tänavavalgustuspaigaldisi, kui need on osa avalikust elektrivõrgust, f) kaevanduste ja karjääride elektripaigaldisi, g) raadiohäirete summutusseadmeid, välja arvatud selles osas, mis mõjutab elektripaigaldise ohutust, h) elektertarasid, i) ehitiste väliseid piksekaitsesüsteeme, MÄRKUS HD 60364-1 arvestab atmosfäärilisi elektrinähtusi, kuid üksnes sel määral, mil need mõjutavad elektripaigaldisi (nt pikseliigpingepiirikute valikul). j) liftipaigaldiste mõningaid aspekte, k) masinate elektriseadmeid. Käesolev standard ei ole mõeldud rakendamiseks - avalikke tarbijaid toitvates energiajaotussüsteemides, - elektrienergia genereerimisel ja edastamisel nende süsteemide jaoks. MÄRKUS 1 Maad, mis seda soovivad, võivad rakendada käesolevat standardit täielikult või osaliselt siiski ka nendes valdkondades. EE MÄRKUS Eesti käib ülaltoodud märkuses nimetatud maade hulka (vt ka EE märkus jaotises 11.1). MÄRKUS 2 Vastavalt harmoneerimisdokumendile HD 637, mis sätestab üldreeglid tugevvoolupaigaldiste projekteerimiseks ja ehitamiseks süsteemides nimipingega üle 1 kV ja nimisagedusega kuni 60 Hz, peavad madalpingelised vahelduv- ja alalisvoolul talitlevad kaitse-- ja seiresüsteemid vastama harmoneerimisdokumendisarja HD 60364 nõuetele. 11.5 Elektriseadmeid käsitletakse käesolevas harmoneerimisdokumendis ainult sel määral, mil see on vajalik nende valikuks ja kasutamiseks paigaldistes. Sama käib ka sellekohastele standarditele vastavate elektriseadmekoostete kohta.
*
*
*
PDF
22,80 € koos KM-ga
Paber
22,80 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-HD 60364-4-41:2007

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest
Kehtetu alates 04.09.2017
Põhitekst

EVS-HD 60364-4-43:2010

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse
Uusim versioon Kehtiv alates 07.06.2010
Põhitekst

EVS-HD 60364-6:2007

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 6: Kontrolltoimingud
Kehtetu alates 03.08.2016
Põhitekst

EVS-HD 60364-4-443:2007

Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest. Jaotis 443: Kaitse pikse- ja lülitusliigpingete eest
Kehtetu alates 02.03.2016