Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu esimene number

02.12.2020
Alternate Text

EVS Teataja detsembrikuu esimene (01.12.2020) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

Tegevuse on lõpetanud 1 komiteeEVS/PK 72 „Puittaimed haljastuses“.

6 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 16282-7:2017 „Suurköökide varustus. Suurköökide ventilatsiooni komponendid. Osa 7: Paiksete tulekahju ohjeldamissüsteemide paigaldamine ja kasutamine“, EVS-EN 60839-11-1:2013 „Häire- ja elektroonilised turvasüsteemid. Osa 11-1: Elektrooniliste läbipääs kontrollsüsteemide standard. Süsteemi ja komponentide nõuded (IEC 60839-11-1:2013)“, prEN IEC 60079-10-1:2019 „Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 10-1: Piirkondade liigitus. Plahvatusohtlikud gaaskeskkonnad“, prEN ISO 717-1 „Akustika. Hoonete ja ehituselementide heliisolatsiooni hindamine. Osa 1: Õhuheli isolatsioon“, prEN ISO 9093 „Väikelaev. Kingstonid ja laevakeret läbiv armatuur“, prEVS-EN ISO 2560 „Keevitusmaterjalid. Kattega elektroodid legeerimata ja peenterateraste käsikaarkeevituseks. Liigitamine“.

Pikendatud on 1 algupärase standardi kehtivusEVS 860-2:2015 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 2: Torustikud, mahutid ja seadmed. Järelevalve ja mõõtmine“.

Tühistamisküsitlusel on 2 standardit – EVS-EN 62106:2015 „Raadioandmeedastussüsteemi (RDS) spetsifikatsioon VHF/FM raadioringhäälingule raadiosagedusvahemikus 87,5 MHz kuni 108,0 MHz“, EVS-EN ISO 3977-5:2003 „Gas turbines - Procurement - Part 5: Applications for petroleum and natural gas industries“.

Eestikeelsena saabus müügile 6 uut standardit:
EVS-EN 17169:2020 "Tätoveerimine. Ohutu ja hügieeniline praktiseerimine"
EVS-EN ISO 22232-3:2020 "Mittepurustav katsetamine. Ultraheli katseseadmete määratlemine ja kontrollimine. Osa 3: Kombineeritud seadmed"
EVS-EN ISO 3104:2020 "Naftasaadused. Läbipaistvad ja läbipaistmatud vedelikud. Kinemaatilise viskoossuse määramine ja dünaamilise viskoossuse arvutamine"
EVS-EN ISO 4413:2010 "Hüdroajamid. Üldreeglid ja ohutusnõuded süsteemidele ja nende komponentidele"
EVS-EN ISO 4414:2010 "Pneumoajamid. Üldreeglid ja ohutusnõuded süsteemidele ja nende komponentidele"
EVS-EN ISO/IEC 17000:2020 "Vastavushindamine. Sõnavara ja üldpõhimõtted"

Head lugemist!