Ilmunud on EVS Teataja juulikuu esimene number

02.07.2021
Alternate Text

EVS Teataja juulikuu esimene (01.07.2021) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

Asutatud on uus tehniline komitee - EVS/TK 77 „Masinaohutus“.

13 uut tõlget kommenteerimisel - CEN/TR 17614:2021 „Standardmeetod reoveepuhastite energiatõhususe hindamiseks ja parandamiseks“, EVS-EN 10219-3:2020 „Teraskonstruktsioonide külmvormitud keevitatud õõnesprofiilid. Osa 3: Kõrgtugevate ja ilmastikukindlate teraste tehnilised tarnetingimused“, EVS-EN 14683:2019 „Meditsiinilised maskid. Nõuded ja katsemeetodid (parandatud väljaanne 07.2019)“, EVS-EN 15269-1:2019 „Uste, luukide ja avatavate akende ning nende suluste tulepüsivuse ja/või suitsupidavuse katsetulemuste kasutusulatuse laiendamine. Osa 1: Üldnõuded“, EVS-EN 17333-1:2020 „Ühekomponentse vahu iseloomustamine. Osa 1: Vahu saagise näitajad“, EVS-EN 388:2016+A1:2018 „Kaitsekindad kaitseks mehaaniliste ohtude eest“, EVS-EN 60335-1:2012/prA15 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded“, EVS-EN 61000-4-30:2015/prA1 „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 4-30: Katsetus- ja mõõtetehnika. Elektrikvaliteedi mõõtemeetodid“, EVS-EN 81-70:2021 „Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Inimeste ja kauba transpordi liftide eriotstarbelised rakendused. Osa 70: Inimeste, kaasa arvatud puuetega inimeste ligipääs liftidele“, EVS-EN ISO 11732:2005 „Vee kvaliteet. Ammooniumlämmastiku määramine. Meetod pidevvooluanalüüsi (CFA ja FIA) ja spektrofotomeetrilise detekteerimisega“, EVS-EN ISO 16665:2014 „Vee kvaliteet. Juhend pehme merepõhja suurselgrootute kvantitatiivseks proovivõtuks ja proovitöötluseks (ISO 16665:2013)“, prEN 12504-2 „Konstruktsooni betooni katsetamine. Osa 2: Mittepurustav katsetamine. Põrkearvu määramine“, prEVS-ISO 5667-10 „Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 10: Juhised reoveest ja heitveest proovide võtmiseks“.

1 uue algupärase standardi koostamine - prEVS 944 „Nõuded koristamisele tervishoiuasutustes“.

Ülevaatusküsitlusel on 1 standardEVS 909:2011 „Eesti avalikud ratsarajad“.

Pikendatud on  3 algupärase standardi kehtivus - EVS 735:2016 „Raadioringhäälingusüsteem. Analoogsüsteemi põhinäitajad“, EVS 876:2016 „Kontonumbrid“, EVS 928:2016 „Ehitusinformatsiooni modelleerimise (BIM) terminid“.

Teade Euroopa standardi olemasolust – EN 54-1:2021 „Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 1: Sissejuhatus“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2021.

Tühistamisküsitlusel on 3 standarditEVS-ISO 8909-1:2001 „Saagikoristusmasinad. Rohusöödakoristid. Osa 1: Sõnavara“, EVS-ISO 8909-2:2001 „Saagikoristusmasinad. Rohusöödakoristid. Osa 2: Karakteristikute ja tootlikkuse määramine“, EVS-ISO 8909-3:2001 „Saagikoristusmasinad. Rohusöödakoristid. Osa 3: Katsemeetodid“.

Eestikeelsena saabus müügile 16 uut standardit:
EVS-EN 1264-4:2021 „Veepõhised piirdesisesed kütte- ja jahutussüsteemid. Osa 4: Paigaldamine“,
EVS-EN 13445-4:2021 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 4: Valmistamine“,
EVS-EN 13445-5:2021 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 5: Kontroll ja katsetamine“,
EVS-EN 1628:2021 „Uksed, aknad, rippfassaadid, võred ja luugid. Sissemurdmiskindlus. Katsemeetod vastupidavuse määramiseks staatilisele koormusele“,
EVS-EN 1630:2021 „Uksed, aknad, rippfassaadid, võred ja luugid. Sissemurdmiskindlus. Katsemeetod vastupidavuse määramiseks manuaalsetele sissemurdmiskatsetele“,
EVS-EN 17483-1:2021 „Eraturvateenused. Esmatähtsa taristu kaitse. Osa 1: Üldnõuded“,
EVS-EN 60601-2-63:2015/A2:2021 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-63: Erinõuded ekstraoraalse dentaalse röntgenseadme esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“,
EVS-EN 60601-2-63:2015+A1+A2:2021 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-63: Erinõuded ekstraoraalse dentaalse röntgenseadme esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“,
EVS-EN 60601-2-65:2013/A2:2021 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-65: Erinõuded intraoraalse dentaalse röntgenseadme esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“,
EVS-EN 60601-2-65:2013+A1+A2:2021 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-65: Erinõuded intraoraalse dentaalse röntgenseadme esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“,
EVS-EN IEC 61000-4-3:2020 „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 4-3: Katsetus- ja mõõtetehnika. Häiringukindluskatsetus kiirgusliku raadiosagedusliku elektromagnetvälja korral“,
EVS-EN ISO 11737-1:2018/A1:2021 „Tervishoiutoodete steriliseerimine. Mikrobioloogilised meetodid. Osa 1: Mikroobse populatsiooni määramine toodetel. Muudatus 1“,
EVS-EN ISO 11737-1:2018+A1:2021 „Tervishoiutoodete steriliseerimine. Mikrobioloogilised meetodid. Osa 1: Mikroobse populatsiooni määramine toodetel“,
EVS-EN ISO 17225-1:2021 „Tahked biokütused. Kütuste spetsifikatsioonid ja klassid. Osa 1: Üldnõuded“,
EVS-EN ISO 17633:2018/A1:2021 „Keevitusmaterjalid. Täidistraadid ja -vardad roostevabade ja kuumakindlate teraste metallkaarkeevituseks kaitsegaasis ja kaitsegaasita. Liigitus. Muudatus 1“,
EVS-EN ISO 17633:2018+A1:2021 „Keevitusmaterjalid. Täidistraadid ja -vardad roostevabade ja kuumakindlate teraste metallkaarkeevituseks kaitsegaasis ja kaitsegaasita. Liigitus“.

Uued harmoneeritud standardid – Direktiiv 2014/35/EL Madalpinge

Head lugemist!