Koostamisel on EVS 807 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“ uustöötlus

16.09.2022
Alternate Text

Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu ettepanekul ja eestvedamisel alustati standardi EVS 807:2016+A1+A2:2022 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid” uustöötluse koostamist. Kavandi prEVS 807 kahekuuline arvamusküsitlusperiood on planeeritud 2023. aasta sügisesse.

Standard EVS 807 avab kinnisvarakeskkonna juhtimise olemuse ning sisaldab tegevuste klassifikaatorit, mis on vajalik kinnisvara omanikule (nii era- kui ka avalikus sektoris), et saada aru kinnisvaraobjektiga seotud tegevuste ulatusest ning seotud kulude analüüsimiseks. Muuhulgas kirjeldab standard kinnisvarakeskkonna juhtimise ratsionaalset ja kvaliteetset korraldamist, sellega kaasnevat infovajadust ja dokumenteerimist ning kaasnevaid kulusid.

Uustöötlusega arendatakse edasi arusaama kinnisvarakeskkonnast, sellega seotud kvaliteedist ning selle hindamise erinevatest aspektidest. Antakse asjakohased alused ja rakenduslikud juhised valdkonna Euroopa standardite ning mõne muu valdkonnaga seotud standardi sobivaks rakendamiseks. Standard viiakse vastavusse 2016. – 2021. aastal koostatud uute EL kutsekvalifikatsioonisüsteemi nõuetele vastavate kinnisvara halduri ja hooldaja kutse- ja hindamisstandarditega, arvestatakse muudatustega ehitusseaduses ja selle rakendusaktides aga ka 2018. aastal kehtestatud korteriomandi- ja korteriühistuseadusega.

EKKL-i ettepaneku uustöötluse koostamiseks on heaks kiitnud ja oma tööprogrammi arvanud EVS/TK 36 „Kinnisvara korrashoid.

Ajakohast infot kavandi arvamusküsitluse alguse kohta saab standardimisprogrammist. Täiendava teabe saamiseks on kontaktisik Liis Tambek.