Koostamisel on uustöötlus standardile EVS 847-1:2014

28.03.2024
Alternate Text

Standardi EVS 847-1:2014 “Veevärk. Osa 1: Veehaarded” käsitlusalaks on veevärk, sh ühis- või eraveevärgi veehaarded ning standard on ette nähtud kasutamiseks veevärgi veeallika, tüübi ja asukoha valikul, veehaarde põhisõlmede projekteerimisel ja seadmete valikul ning veeallika ja veehaarde sanitaarkaitsealade projekteerimisel.

Koostamisettepaneku esitajaks on MTÜ Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts.

Standardi uuendamise eesmärgiks on selle kaasajastamine, sh sisse viia muudatused, lähtudes Ehitusseadustikust, Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest, Veeseadusest, MKM määrusest "Nõuded ehitusprojektile", standardist EVS 932 "Ehitusprojekt" ja FIDIC "Nõustamisteenuste juhendist (hoonete ehitus)".

Lisaks on plaanis kontrollida ja kaasajastada arvutusmeetodid, veetarbimisnorme, torustike ning rajatiste paigaldusjuhised, sh arvutusi koormuste talumiseks jms. Standardisse on kavas ka lisada erilahenduste näited (lisadena).

Kavandi prEVS 847-1 60-päevane avalik arvamusküsitlus on planeeritud 2024. aasta lõppu või 2025. aasta algusesse, kuid ajakohast infot kavandi kohta saab lisaks standardimisprogrammist.

Lisateabe saamiseks palun pöörduda standardimiskoordinaator Käti Liiv poole.